De PO-Raad heeft kennis genomen van een onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) naar Snappet, een organisatie die tablets met leermateriaal maakt voor scholen in het primair onderwijs. Het CPB oordeelde dat Snappet scholen onvoldoende vooraf heeft geïnformeerd over wat er met de informatie gebeurt die zij via het digitale leermateriaal verzamelt. Snappet is het daar niet mee eens maar heeft wel aanvullende maatregelen genomen.

De PO-Raad is groot voorstander van het gebruik van digitale leermiddelen en ICT in het onderwijs om zo leerlingen meer op maat les te kunnen geven en leraren te ondersteunen en te ontlasten. Met diverse ministeries en het bedrijfsleven neemt ze daarom deel aan het Doorbraakproject dat moet zorgen voor een doorbraak op dit gebied. Met de VO-raad heeft ze daarnaast de regierol op zich genomen om namens het primair en voortgezet onderwijs de vraag naar en ontwikkeling van leermateriaal in goede banen te leiden.

Het zorgvuldig omgaan met gegevens en privacy is daarbij een belangrijk onderdeel. De PO-Raad vindt het belangrijk dat hierover goede afspraken worden gemaakt door alle partijen die erbij betrokken zijn. Vanuit de hierboven genoemde regierol zal de PO-Raad daarom met leveranciers van digitale leermiddelen nadere afspraken maken over borging van de privacy.

Snappet laat weten dat zij de conclusies van het CPB ‘ten zeerste betwist’. Wel heeft zij aanvullende maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de bezwaren van het CBP. ‘Zo zal Snappet de scholen nog beter gaan informeren over haar dienstverlening en bijbehorende gegevensverwerking. Snappet heeft tevens aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen, ook om te voorkomen dat de leerresultaten in algemene overzichtstabellen herleid kunnen worden tot individuele kinderen. Er is overigens op geen enkele wijze sprake geweest van een datalek’, aldus Snappet in een verklaring.

VorigeVeel belangstelling voor sport, bewegen en gezonde leefstijl in onderwijs
VolgendeMeisjes halen jongens in op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter