Op 1 januari werd een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving van kracht. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Ook zijn er andere belangrijke ontwikkelingen die al dit schooljaar (gaan) gelden zoals de nieuwe privacyregels, de rekentoets en de wijziging van de pensioenpremie. Kijk hieronder voor een overzicht:

Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee
De rekentoets wordt in het huidige schooljaar (2017-2018) wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

Diploma met vermelding 'vak(ken) op een hoger niveau' vanaf dit schooljaar
Indien een leerling voor een of meer vakken examen heeft afgelegd op een hoger niveau dan de schoolsoort of leerweg waarvoor het diploma wordt afgegeven, dan ontvangt hij of zij vanaf schooljaar 2017-2018 een diploma waarop dit staat vermeld door middel van een aanvulling op de titel.

Aanmelddatum mbo 1 april
Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het komende studiejaar (2018-2019). Voor komend studiejaar moet een student zich dus uiterlijk op 1 april 2018 hebben aangemeld. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. Als een student zich niet op 1 april heeft aangemeld, dan kan de mbo-instelling hem weigeren. Op tijd aanmelden is dus van groot belang. Na aanmelding kan een student zijn opleidingskeuze nog wijzigen.

Lerarenregister
Per 1 juli 2018 worden een verplicht lerarenregister en registervoorportaal ingevoerd. Het lerarenregister wordt gefaseerd ingevoerd tot en met 2027.

Nieuwe privacywetgeving
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Aanpassing cao door wijziging minimumloon
Het minimumloon wordt met ingang van 1 januari 2018 verhoogd naar € 1.578,00.

Quotumpercentage banenafspraak 2018
1,93% van de verloonde uren van uw organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit het doelgroepregister banenafspraak.

Nieuwe bezoldigingsmaxima WNT 2018
Op 1 januari 2018 wordt het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT geïndexeerd. Het algemeen bezoldigingsmaximum wordt hierdoor € 187.000.

Stijging pensioenpremie
Het ABP-bestuur heeft besloten om het premiepercentage voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2018 te verhogen met 1,8%-punt van 21,1% naar 22,9%.

Terugkeer aanvullende leerlinggebonden subsidie
De aanvullende leerlinggebonden subsidie voor de bij NOB aangesloten scholen keert per 1 januari 2018 terug.

Subsidieregeling zomer- en lentescholen ook in 2018
Vo-scholen kunnen vanaf 15 januari 2018 subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool in 2018. Uitvoerende scholen kunnen zich aanmelden door uiterlijk 9 maart 2018 een door alle deelnemende scholen ondertekende aanvraag in te dienen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Bron: VO-Raad

VorigeVormen van geld lenen voor een opleiding
VolgendeOpnieuw extra ruimte voor inzetten van vervangers bij ziekte
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter