Studeren in het buitenland wordt aantrekkelijker. Universiteiten en hogescholen kunnen voor studenten die aan een instelling in Nederland en één in het buitenland studeren in het kader van gezamenlijk onderwijs het collegegeld verlagen of zelfs kwijtschelden; de graad doctor wordt gelijkgesteld aan de PhD-graad die in het buitenland gebruikelijker is en studenten die naar het buitenland willen, kunnen voortaan een beroep doen op het profileringsfonds van hun instelling.

Dat kondigt minister Bussemaker aan in het wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs dat de internetconsultatie is ingegaan. Met het wetsvoorstel ruimt Bussemaker verschillende obstakels op waar studenten tegenaan lopen als zij in het buitenland willen studeren. Op die manier hoopt de minister internationalisering van het hoger onderwijs te stimuleren. Het opdoen van internationale ervaring is voor studenten van groot belang bij het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties maar zeker ook voor de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsvorming van de student.

Einde aan dubbel collegegeld
Joint programmes, gezamenlijk onderwijs tussen Nederlandse instellingen of tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen, worden nog beperkt aangeboden door de instellingen en gevolgd door de studenten. Dit komt grotendeels doordat zowel Nederlandse als buitenlandse studenten vaak dubbel collegegeld moeten betalen.
Speciaal voor deze joint programmes, waarbij studenten een joint degree (één gezamenlijk graad) of double degree (twee afzonderlijke graden) kunnen behalen, komt er een nieuw collegegeldregime. Nederlandse instellingen kunnen door dit wetsvoorstel minder collegegeld (tot nul euro) vragen dan het wettelijke bedrag voor studenten die deelnemen aan een joint programme. Zo hoeven buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren en in hun eigen land al collegegeld betalen aan een instelling geen collegegeld meer te betalen en andersom hoeven Nederlandse studenten ook geen collegegeld te betalen bij de partnerinstelling als zij al staan ingeschreven bij een instelling in Nederland. De instellingen maken hier onderling afspraken over.

Om administratielast voor instellingen te verminderen met in- en uitschrijvingen tijdens een joint programmes, mogen Nederlandse instellingen de student verplichten zich gedurende de gehele periode in te schrijven bij de Nederlandse instelling.

Profileringsfonds
De regels van het profileringsfonds worden zo aangepast dat instellingen studenten die deels in het buitenland willen gaan studeren, financieel kunnen ondersteunen. Dit kan voor studenten een extra stimulans zijn om buitenlandse ervaring op te doen. Een voorbeeld van deze financiële ondersteuning is het beurzenprogramma Holland Scholarship, hiervoor zijn reeds middelen beschikbaar gesteld.

Studiekeuzeactiviteiten
Nederlandse aankomende studenten moeten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor hun opleiding in het hoger onderwijs, waarna zij het recht en de plicht hebben om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Deze studiekeuzechecks dragen er aan bij dat de student en de opleiding beter kunnen inschatten of de match tussen student en opleiding een goede is en de juiste student op de juiste plaats terecht komt. Met dit wetsvoorstel worden ook buitenlandse studenten verplicht om deel te nemen aan studiekeuzeactiviteiten. De studiekeuzecheck kan ook worden gedaan zonder fysieke aanwezigheid van de buitenlandse student, maar online en via telefoon of facetime, zodat afstand niet voor problemen hoeft te zorgen.

Doctor en Doctor of Philosophy
Nederlandse universiteiten mogen voortaan, naast de graad Doctor ook de graad Doctor of Philosophy (PhD) toekennen aan promovendi. De Nederlandse wet erkent nu nog alleen de titel Doctor, terwijl in het buitenland PhD gebruikt wordt. Door deze gelijkstelling wordt het aantrekkelijker voor wetenschappers om internationaal samen te werken en te promoveren in Nederland.

Uitbreiding promotierecht
Het wordt bij universiteiten mogelijk om anderen, bijvoorbeeld universitair hoofddocenten, dan hoogleraren te benoemen tot promotor, nu is dat promotierecht alleen nog toegekend aan hoogleraren. De uitbreiding van dit recht zorgt voor betere loopbaanperspectieven voor onderzoekers in Nederland en sluit aan bij een internationale ontwikkeling. Het College voor Promoties bepaald aan wie het promotierecht wordt toegekend.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van de plannen van minister Bussemaker om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren. Binnenkort komt de minister met de Strategische Agenda voor het hoger onderwijs waarin zij haar ideeën voor de komende jaren uiteen zal zetten

VorigeCito-toets online te koop
VolgendeCitotoets drie keer foutloos gemaakt
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter