Met de begroting voor 2015 bekrachtigt het kabinet de gezamenlijke ambitie van PO-Raad en kabinet om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken die zij voor de zomer maakten over bijvoorbeeld het verder integreren van ICT in het onderwijs, kunnen worden verzilverd. De PO-Raad zet haar schouders eronder om die ambities uit het Bestuursakkoord waar te maken.

In het akkoord is onder meer afgesproken dat scholen digitale middelen zullen inzetten in de les om meer onderwijs op maat te geven en de leraar te ontlasten. Toptalenten worden meer uitgedaagd. Álle kinderen krijgen passend onderwijs. Daarnaast kunnen ook schoolbesturen en leraren zich blijven ontwikkelen door bijvoorbeeld bijscholing en deelname aan lerende netwerken.

Deze afspraken sluiten aan bij de goede ontwikkelingen in het veld. De PO-Raad is trots op wat al is bereikt en kijkt mede dankzij het Bestuursakkoord ook met vertrouwen naar de toekomst. Bij het verwezenlijken van de ambities, vormen de afspraken daarin voor de PO-Raad het uitgangspunt. Daar waar de teksten van de begroting afwijken van het Bestuursakkoord voelt de PO-Raad zich dan ook gehouden aan het Bestuursakkoord.

Aandacht voor kwaliteit

,,De kwaliteit van het onderwijs krijgt met het Bestuursakkoord de verdiende aandacht en de leerling gaat dat merken”, zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. ,,We werken aan professionalisering van schoolbesturen en leraren en maken het onderwijs uitdagend en toekomstbestendig.”

Om dat mogelijk te maken moet daarnaast het onderwijsstelsel op de schop, vindt de PO-Raad. Ze neemt daarom het initiatief om samen met leraren, ouders, gemeenten, onderwijsorganisaties en het ministerie van Onderwijs te komen tot moderne bestuurlijke verhoudingen. Kinderen hebben baat bij een stelsel waarin het kind centraal staat, betrokkenen samenwerken en voorzieningen niet versnipperd zijn. Nieuwe bestuurlijke verhoudingen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat er goede oplossingen worden gevonden voor de daling van het aantal leerlingen.

Ruimte

Om die plannen te realiseren, is wel van belang dat schoolbesturen, hun scholen en leraren de ruimte krijgen en behouden om het onderwijs goed in te richten en te verbeteren, zoals de commissie-Dijsselbloem in 2008 adviseerde. Alleen door scholen de ruimte te geven, kan onderwijs worden verbeterd op een manier die past bij de visie van de school. De PO-Raad zal daarvoor blijven strijden.
Speciaal onderwijs

Het komende jaar staat het onderwijs nog veel veranderingen te wachten. Dat geldt te meer voor het speciaal onderwijs. Naast passend onderwijs en de overheveling van het buitenonderhoud, waar álle scholen mee te maken krijgen, krijgen zij ook te maken met de decentralisatie van de jeugdzorg en de Participatiewet. De PO-Raad zal haar leden waar nodig ondersteunen bij deze ontwikkelingen.

De begroting en diverse akkoorden

In de begroting van 2015 zijn niet alleen de middelen verwerkt om de afspraken uit het Bestuursakkoord uit te voeren, maar ook de geldbedragen die gemoeid zijn met het vorig jaar gesloten Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Het geld uit het Herfstakkoord is anders verdeeld dan verwacht. Naar verwachting zou 63 miljoen euro worden toegevoegd aan de lumpsum, waarvan 15 miljoen was gereserveerd om gestegen prijzen te compenseren (prijsbijstelling 2014). Netto gaat er nu niet 48 (63-15) miljoen euro de lumpsum in, maar 10 miljoen euro.

Dit komt omdat er een andere systematiek is gebruikt voor het verdelen van het geld dan andere jaren. Deze verdeling pakt minder gunstig uit voor het primair en voortgezet onderwijs dan voor bijvoorbeeld het hoger onderwijs. De PO-Raad vindt dat de overheid daarmee het funderend onderwijs benadeelt. De Organisatie voor Economische Samenwerking (OECD) becijferde onlangs ook al dat het primair onderwijs in Nederland relatief minder geld ontvangt van het Rijk dan in andere landen. De PO-Raad is hierover in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wat betekenen de cijfers voor uw bestuur?

Met de presentatie van de Begroting 2015 wordt zichtbaar wat alle in het afgelopen jaar gesloten akkoorden en gemaakte afspraken de komende tijd voor individuele schoolbesturen betekenen. De PO-Raad heeft voor hen de cijfers op een rij gezet. Leden van de PO-Raad met vragen over de cijfers kunnen contact opnemen met de Helpdesk.

Feiten uit de Onderwijsbegroting 2015

• Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het schooljaar 2014-2015 dient als overgangsjaar. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 start de nieuwe bekostigingssystematiek (invoering normbekostiging).

• Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens van onder meer leraren weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt. De loonbijstelling in de publieke sector wordt in 2015 volledig uitgekeerd. Dit is een bevestiging van de betaalbaarheid van de cao-afspraak die de PO-Raad hierover heeft gemaakt met de bonden.

• Middels het doorbraakproject “ICT en onderwijs” wordt geïnvesteerd in de vorming van een passende infrastructuur voor digitalisering in de school.

• In 2015 worden pilots uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs om te komen tot gedifferentieerde kwaliteitsoordeel over de school.

• Vanaf 2015 wordt de cito-toets in april afgenomen.

• Met ingang van 1 januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen.

VorigeScholieren en politici gaan de discussie aan op ‘Kleine Prinsjesdag’
VolgendeOnderwijsraad: Antipestwet is overbodig
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter