De taal- en rekenvaardigheid van leerlingen in het primair onderwijs is sinds 2008 significant verbeterd. Dat schrijven minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de referentieniveaus taal en rekenen die zij onlangs naar de Tweede Kamer stuurden. Dat is een compliment voor alle scholen die de afgelopen jaren hard gewerkt hebben aan de verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs, vindt de PO-Raad.

Overigens geldt wel dat de exacte vaardigheid van leerlingen ten opzichte van de referentieniveaus taal en rekenen op dit moment nog niet kan worden bepaald. Er is namelijk op dit moment nog geen standaard voor niveau 1F (het referentieniveau voor het primair onderwijs) vastgelegd.

Pilot referentieniveaus

Op korte termijn gaat dit veranderen. Vanaf schooljaar 2014/2015 zal als pilot bij de centrale eindtoets aan een groep van scholen worden gerapporteerd over de mate van beheersing van de referentieniveaus. In 2015/2016 zal bij alle eindtoetsen en aan alle scholen een indicatie worden gegeven van de beheersing van de referentieniveaus. Dan wordt ook voor het po duidelijk in hoeverre leerlingen in het po feitelijk voldoen aan de referentieniveaus voor rekenen (alle domeinen) en taal (de domeinen lezen en begrippenlijst en taalverzorging).

Nu al is duidelijk dat voor een aantal leerlingen, ook na extra inspanningen, de referentieniveaus niet haalbaar zullen zijn. In eerdere brieven hebben de sectorraden dan ook aangedrongen op onderzoek naar de haalbaarheid van de referentieniveaus voor specifieke doelgroepen in het po, vo en mbo. De bewindslieden bevestigen in de voortgangsrapportage wederom dat ze dit onderzoek zullen uitvoeren en de sectorraden hierbij zullen betrekken. De PO-Raad denkt hierover mee.

Daarnaast is de PO-Raad blij met de toezegging dat er onder coördinatie van het SLO vanaf medio 2014 extra activiteiten zullen worden aangeboden om scholen te ondersteunen bij het werken met de referentieniveaus in het taal- en rekenonderwijs. De PO-Raad heeft hier in eerdere brieven meermaals voor gepleit.

Debat over taal en rekenen

De Tweede Kamer debatteert op 18 juni over taal en rekenen. Naar verwachting praat de Kamer daarbij vooral over de toetsing van rekenvaardigheid in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Veel leerlingen in deze sectoren halen namelijk een onvoldoende voor de rekentoetsen en –examens, terwijl het cijfer op deze toetsen en examens in het vo en mbo-4 naar verwachting vanaf schooljaar 2015/2016 meetelt voor de slaag/zak-beslissing. Wel is er in het vo een stijgende lijn zichtbaar in de prestaties.

VorigeSectorplan behoudt jonge leraar voor het onderwijs, vraag subsidie aan
VolgendeMuzikale scholieren gezocht voor UNICEF Talent Battle
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter