Vanaf komend schooljaar maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets voor taal en rekenen. De entrale eindtoets wordt afgenomen rond 20 april 2015. Dan is er nog voldoende tijd om eventuele wijzigingen in het schooladvies om te zetten in een andere keuze voor het voortgezet onderwijs. Scholen mogen ook kiezen voor een andere toets dan de centrale eindtoets. Deze alternatieve toetsen moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wanneer dat het geval is, kunnen scholen zo’n andere toegelaten eindtoets gebruiken in plaats van de centrale eindtoets.

Een en ander wordt geregeld in het Toetsbesluit PO, dat in januari 2014 is voorgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer. Op 20 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het ontwerp-Toetsbesluit. De Eerste Kamer deed dit al eerder. Het kabinet legt het besluit nu ter advisering voor aan de Raad van State. De nieuwe regelgeving over de eindtoetsing in het basisonderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking.

Invoeringsjaar
Tijdens een debat over het ontwerp-Toetsbesluit heeft de Tweede Kamer een motie van D66 en CDA aangenomen, waarin het kabinet wordt gevraagd het besluit zo aan te passen dat alle scholen in het invoeringsjaar (schooljaar 2014-2015) zelf kunnen kiezen welke eindtoets in dat jaar wordt afgenomen. Uitvoering van deze motie betekent dat het – alleen – in dat schooljaar mogelijk is voor scholen om te kiezen voor het afnemen van de centrale eindtoets, een andere door de minister toegelaten eindtoets, óf een eindtoets uit de Regeling leerresultaten PO.

Dit laatste betreft de volgende eindtoetsen die scholen gebruiken om zich te verantwoorden over de leerresultaten (bijlage A van de Regeling leerresultaten PO):

Schooleindonderzoek van de vier landelijke Protestants Christelijke Schoolbegeleidingsdiensten
Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
Landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8, te weten: toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) van het Cito, schoolvaardigheidstoetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen van Boom test uitgevers, Begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering

Scholen zullen binnenkort worden geïnformeerd over de keuzes die zij kunnen maken in het schooljaar 2014-2015.

Meer informatie
Wij houden u via de Nieuwsbrief PO op de hoogte van de ontwikkelingen rond de eindtoetsen basisonderwijs. De staatssecretaris wil toe naar een vorm van gezamenlijke communicatie, of een gezamenlijke website die scholen informeert over de keuzes die ze kunnen maken en de verschillende toetsaanbieders die hierbij betrokken zijn. Op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE; nu nog het College voor Examens) is een speciale pagina ingericht over de centrale eindtoets.

VorigeWie is de beste geschiedenisleraar?
VolgendeGratis studiemiddag NEMO Leerkrachtenclub 9 april
Reacties (1)
Gebruiker
hay mulders
11-3-2014

artikel eindtoets

Laat een reactie achter