Ook scholen die in schooljaar 2013/2014 de Citotoets hebben afgenomen krijgen in 2014/2015 volledige keuzevrijheid voor welke eindtoets zij dan willen afnemen. Dat is de kern van de motie van Van Meenen (D66) en Rog (CDA) die donderdag is aangenomen.

Nu de verplichte eindtoets in het primair onderwijs vanaf volgend schooljaar een feit is, moeten er via het Toetsbesluit nog verschillende zaken uit de wet verder uitgewerkt worden. Het gaat dan onder meer om voorwaarden waaraan de centrale (Cito) eindtoets en alternatieve toetsen moeten voldoen en hoe alternatieve toetsen worden toegelaten. Maar ook om eisen die gesteld worden aan leerlingvolgsystemen.

Keuzevrijheid
Over het Toetsbesluit wordt als zodanig niet meer gestemd, maar Kamerleden konden nog wel moties indienen als zij het met onderdelen van het besluit niet eens zijn. De Besturenraad heeft eerder zijn zorgen aan de Kamer duidelijk gemaakt over de keuzevrijheid van scholen voor een andere eindtoets.

Scholen die in schooljaar 2013/2014 helemaal geen eindtoets of een niet-Citotoets afnamen zouden volgens het Toetsbesluit volledige keuzevrijheid voor een eindtoets krijgen in 2014/2015, terwijl scholen die een Citotoets afnemen in 2013/2014 verplicht de centrale eindtoets of een andere, toegelaten alternatieve eindtoets moeten nemen.

Gelijk speelveld
Een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) die zegt dat de regering álle scholen een gelijk speelveld moet geven en hen in schooljaar 2014/2015 volledige keuzevrijheid moet geven voor welke eindtoets zij afnemen, kreeg een ruime meerderheid.

Garantie afnamemoment
Staatssecretaris Sander Dekker had de motie ontraden om de volgende reden. De centrale eindtoets wordt later in het jaar afgenomen (april) dan het moment waarop de Citotoets nu wordt afgenomen (februari).

Alleen door scholen de centrale eindtoets af te laten nemen, of een toegelaten en erkend alternatief, garandeer je dat scholen de eindtoets in april afnemen. Als je ze nog een jaar vrijlaat en scholen niet voor de centrale eindtoets of een erkend alternatief kiezen kan die garantie niet worden gegeven. Ondanks het ontraden door de staatssecretaris werd de motie wel aangenomen door SGP, het CDA, de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.