Een betere en duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Dat is het doel van de Green Deal Verduurzaming Schoolgebouwen die PO-Raad en VO-raad vandaag hebben gesloten met Ruimte-OK, het Klimaatverbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van BZK, EZ, IenM en OCW.

De Green Deal is bedoeld om schoolbesturen te ondersteunen bij hun ambities om energiebesparing en de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen te verbeteren. Afgesproken is onder meer dat alle partijen zich inzetten om belemmeringen daarbij weg te nemen. De PO-Raad en VO-raad zullen zich op hun beurt inzetten om schoolbesturen te stimuleren het energieverbruik van hun schoolgebouwen in beeld te hebben, bijvoorbeeld door onderwijsgebouwen die nog niet over een energielabel beschikken, in het kader van deze Green Deal van een energielabel te voorzien. Het ministerie van OCW zal nagaan of besturen meer ruimte kunnen krijgen om te investeren in nieuwbouw

Deze afspraken samen moeten ervoor zorgen dat leerlingen meer optimaal kunnen presteren, het ziekteverzuim onder leerlingen en personeel daalt en scholen energie op een verantwoorde manier gebruiken.

Goede schoolgebouwen nodig

De Green Deal is hard nodig, vindt de PO-Raad. Goed onderwijs vraagt immers om goede schoolgebouwen. Helaas schiet de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland nogal eens tekort. Veel schoolgebouwen zijn verouderd, gebouwen zijn niet toegerust op moderne toepassingen en het binnenklimaat van 80 procent van de scholen is matig tot slecht. Dat moet en kan beter, stelt de PO-Raad al jaren.

De Green Deal sluit aan bij andere ontwikkelingen in het veld, zoals de overheveling van het buitenonderhoud van schoolgebouwen van gemeenten naar schoolbesturen per 1 januari volgend jaar. Scholen kunnen daarmee integrale keuzes maken voor duurzame huisvestingsverbeteringen. De duurzaamheidseisen uit het Kwaliteitskader vormen daarnaast het uitgangspunt van de Deal.

Nieuw onderwijsstelsel

Volgens de PO-Raad is de Green Deal bovendien een positieve eerste stap naar een algehele verandering van het onderwijsstelsel. Door veranderende bestuurlijke verhouding dreigen bijvoorbeeld het huisvestingsstelsel en het stelsel van voorschoolse voorzieningen vast te lopen. Het huidige systeem van onderwijshuisvesting en financiering, is gericht op groei. Het biedt geen goede oplossingen voor het dalend aantal leerlingen in het primair onderwijs. De PO-Raad pleit er daarom voor het hele onderwijsstelsel tegen het licht te houden.

VorigeMeer aandacht voor talentontwikkeling op de havo
VolgendeDocenten: anti-pestplan Dekker gaat niet helpen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter