Dinsdag 25 november, 10.00 uur heeft de Onderwijsraad zijn advies Meer innovatieve professionals aangeboden aan minister Bussemaker (onderwijs). De raad reageert met dit advies op de vraag van de minister hoe de kracht van het hoger beroepsonderwijs kan worden benut.

Aanbevelingen van de Onderwijsraad

In de samenleving neemt het belang van kennis en innoverend vermogen toe. Professionals in de beroepspraktijk worden geconfronteerd met nieuwe eisen. Dat heeft consequenties voor hogescholen, zowel voor hun curricula als voor hun rol naar bedrijven en maatschappelijke instellingen. Naast de universiteiten moeten ook de hogescholen bijdragen aan het opleiden van professionals met een onderzoekende houding en aan het genereren en toegankelijker maken van kennis voor met name de regio.

De raad concentreert zich in het advies op de wijze waarop het hoger beroepsonderwijs meer innovatieve professionals kan opleiden. Hiervoor vindt de raad het nodig dat de verbindingen tussen de drie kerntaken van het hoger beroepsonderwijs (onderwijs, onderzoek en innovatie van het beroepenveld) worden versterkt.

Aanbeveling 1: leid op tot onderzoekende professionals

Om hoogwaardige professionals te kunnen opleiden is het van belang dat het praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs wordt verstevigd. De raad adviseert om in iedere opleiding via geïntegreerde leerlijnen systematisch aandacht te besteden aan het onderzoekend vermogen van studenten. Praktijkonderzoek in het hoger beroepsonderwijs vraagt tevens om het verhogen van het aandeel masteropgeleide en gepromoveerde docenten, en om het uitbreiden van de capaciteit van lectoraten. Voorts zou ook het hoger beroepsonderwijs moeten beschikken over een goed toegankelijke kennisinfrastructuur.

Aanbeveling 2: versterk de inbreng uit het beroepenveld

Een optimale verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepenveld kan alleen bestaan als hogescholen in de regio meer en sterkere strategische netwerken met de beroepspraktijk vormen en onderhouden, ook met kleine bedrijven. De raad adviseert om de huidige ‘centres of expertise’ nog enige tijd te blijven subsidiëren. Het is verstandig daarnaast eveneens andere vormen van samenwerking te stimuleren. Ook het wegnemen van hinderende regelgeving, met name voor publiek-private samenwerking, verdient aandacht.

Aanbeveling 3: laat het hbo meer bijdragen aan een leven lang leren

Hogescholen kunnen op het vlak van een leven lang leren een meer actieve bijdrage leveren. Daarvoor zijn extra inspanningen nodig. In het verlengde van de knelpunten die door de Adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden zijn benoemd, pleit de raad er voor het scholingsaanbod voor werkenden en de deelname daaraan te versterken door beter gebruik te maken van de verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk. Daarnaast gaat het om versterking van leren op de werkplek.
-------------------------------------------
Het advies Meer innovatieve professionals leest u hier: http://www.onderwijsraad.nl/item7187.

VorigeRespondenten gezocht voor onderzoek onderwijshuisvesting
VolgendePrivacy leerlingen moet geborgd blijven
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter