Scholen hebben een belangrijke rol als opdrachtgever in de bouwsector. Jaarlijks worden er vele miljoenen besteed aan beheer- en onderhoudswerkzaamheden, renovatie, herontwikkeling en nieuwbouw. De wijze waarop scholen deze opdrachtgevende rol invullen, is, mede onder druk van discussies over de bedrijfslasten, volop aan verandering onderhevig.
Veel scholen zijn op zoek naar kennis, instrumenten, inzichten die hen helpen bij het maken van de juiste keuzes op dit gebied. Via gezamenlijke kennisuitwisseling, bijvoorbeeld via de PO-Raad en Bouwstenen voor Sociaal, proberen scholen elkaar te ondersteunen bij de veranderingen die gepaard gaan met een nieuwe wijze van opdrachtgeven.

Over de opdrachtgevende rol in de publieke en semi-publieke sector wordt tot op heden nauwelijks systematisch informatie verzameld. Onderzoek van bijvoorbeeld EIB of CBS beperkt zich veelal tot cijfers over Europese aanbestedingen. Veel activiteiten van scholen vallen, onder andere vanwege de schaal, geheel buiten deze onderzoeken. Daardoor is er bijvoorbeeld geen beeld van de totale opdrachtenportefeuille, of over de overeenkomsten en verschillen tussen het opdrachtgeven bij nieuwbouw ten opzichte van de situatie bij beheer en onderhoud, noch over de wijze waarop een school de opdrachtgevende taak intern inricht of over de mate van professionaliteit van het opdrachtgeven.

Om gericht de juiste kennis en instrumenten aan te kunnen bieden in het publieke en semi-publieke domein, is de Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de TU Delft een onderzoek gestart naar de stand van zaken van het opdrachtgeverschap in de bouw. Deze leerstoel is een initiatief van Het Opdrachtgeversforum in de bouw.

Respondenten gezocht

De leerstoel zoekt respondenten die voor dit onderzoek een digitale enquête willen invullen over hun school en werkgebied. U bent van harte uitgenodigd de enquête in te vullen wanneer u afdelingshoofd of teamleider bent met overzicht over de wijze waarop een school zijn opdrachtgeversrol en de opdrachtverlening uitvoert in de totale portefeuille aan projecten (nieuwbouw, renovatie, verduurzaming etc.) of beheer en onderhoud.

Wat levert het u op?

Van de resultaten van deze enquête zal een publicatie worden gemaakt. Als dank voor uw deelname ontvangt u deze publicatie. Verder organiseert de leerstoel een bijeenkomst waarin de uitkomsten van het onderzoek worden toegelicht en besproken. Hiervoor wordt u per e-mail benaderd, indien u in de enquête aangeeft dat u daar prijs op stelt. De bijeenkomst wordt samen met Bouwstenen voor Sociaal vormgegeven.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook de gelegenheid worden gegeven om met vakgenoten over veelvoorkomende problemen en uitdagingen te discussiëren, zodat u kunt horen hoe andere organisaties deze aanpakken.

Ook voor u en uw organisatie zijn de resultaten interessant, omdat de universiteit met deze enquête relevante en actuele onderwerpen, zoals de toepassing van nieuwe samenwerkingsvormen, organisatiekenmerken voor succesvol opdrachtgeverschap, en verschillen tussen opdrachtgevers binnen en tussen sectoren in kaart brengt.

Bij voldoende deelname vanuit een sector, wordt op basis van de resultaten een sectorspecifiek kennisontwikkelingsprogramma opgesteld.

De enquête

De enquête verzamelt deels feitelijke gegevens over uw opdrachtenportefeuille, deels uw beeld van de huidige wijze van opdrachtgeven van uw organisatie. Een gedeelte van de enquête vraagt om gegevens over aantallen projecten, omzetgegevens, (globale) aantallen opdrachten over 2013. Materiaal dat u wellicht voor uw begroting of jaarrapportages gebruikt heeft.

Indien u deze gegevens bij de hand heeft, kost het invullen van de enquête ca. 30 minuten. Uiteraard worden alle gegevens die u invoert vertrouwelijk behandeld. U kunt de vragenlijst starten door op deze link te klikken.

Vragen of hulp nodig?

Mocht u vragen hebben over de enquête of assistentie nodig hebben bij het openen van de link, dan kunt u contact opnemen met opdrachtgeverschap-BK@tudelft.nl of bellen met het secretariaat van de leerstoel: 015 27 88704.

VorigeKwaliteit vroeg-en voorschoolse educatie licht verbeterd
VolgendeOnderwijsraad: versterk de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in het hbo
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter