13 mei 2013. Als het aan het kabinet ligt, krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. Op 1 mei stuurde de regering hiertoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is mede door de lobby van de PO-Raad op een aantal punten aangepast. De PO-Raad is verheugd dat aan haar adviezen gehoor is gegeven.

Eén van de voorwaarden waaraan de provincie moet voldoen, is aantonen dat er in het Friese onderwijs voldoende draagvlak is voor het vaststellen van de kerndoelen. Die mogen daarnaast niet leiden tot een onevenredig groot aandeel van de Friese taal in het totale curriculum van het primair onderwijs. In het wetsvoorstel wordt eveneens geregeld dat de provincie, naast de bestaande mogelijkheid om gehele ontheffing van het verzorgen van onderwijs in de Friese taal te verlenen, ook gedeeltelijk ontheffing mag verlenen.
Aanpassingen t.o.v. ontwerpwetsvoorstel

Onder meer op basis van de reactie van de PO-Raad is het wetsvoorstel op een aantal punten aangepast t.o.v. het ontwerpwetsvoorstel dat eind 2011 gepubliceerd werd voor een internetconsultatie. Ten eerste is in het nu voorliggende wetsvoorstel opgenomen dat vaststelling van de kerndoelen Fries pas gebeurt nadat gedeputeerde staten overleg hebben gevoerd met het Friese primair onderwijs. Daarnaast maakt ook het ontwikkelen van een positieve houding ten aanzien van het gebruik van het Fries nu onderdeel uit van de kerndoelen. Ten slotte is de verantwoordelijkheid van de minister bij het vaststellen van de kerndoelen steviger aangezet: De kerndoelen kunnen pas in werking treden wanneer de minister goedkeuring heeft verleend.

Al deze punten stonden in een brief die de PO-Raad in februari 2012 naar de minister van Onderwijs stuurde namens de schoolbesturen van het Friese openbaar onderwijs (Netwerk BDOF), katholiek onderwijs (Bisschop Möller Stichting), christelijk onderwijs (Coöperatie Christelijk Basisonderwijs Fryslân) en gereformeerd onderwijs (Gereformeerde Scholengroep Primair Onderwijs).
Vervolgtraject

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel nu behandelen. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt.

VorigeOnderzoek naar innovatiekracht: de juiste mix van willen, kunnen en mogen innoveren
VolgendeDekker ontkent plannen aanscherping exameneisen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter