Halverwege februari zijn de nieuwe voorlopige schooluitvalcijfers over het jaar 2011-2012 bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer . Deze cijfers informeren betrokkenen over de resultaten en geven aan waar kansen liggen om vsv verder terug te dringen. Er zijn vsv-cijferproducten die actuele gegevens bevatten over de afgelopen maand (maandrapportages) en over het afgelopen schooljaar. Wat kunt u met de verschillende vsv-cijferproducten doen?
Maandrapportages

Maandelijks worden er twee verschillende maandrapportages uitgebracht die beschikbaar zijn voor scholen, gemeenten en RMC-coördinatoren via het zakelijk portaal van DUO.
De maandrapportage ‘uitschrijving zonder startkwalificatie’ geeft informatie over het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie van school is gegaan. De maandrapportage ‘relatief verzuim’ toont het verzuim per RMC-regio, gemeente en school van de voorgaande maanden. Scholen en gemeenten kunnen door dit verzuim gegevens in een vroeg stadium ingrijpen en eventuele uitval voorkomen.
Namen en rugnummers

Twee keer per jaar worden de namen en rugnummers in een rapportage beschikbaar gesteld voor scholen en gemeenten. Deze rapportages zijn gedurende drie maanden beschikbaar via het zakelijk portaal van DUO. Met deze gegevens krijgen scholen en gemeenten een overzicht van de vsv’ers van hun school/regio. Hiermee kunnen deze vsv’ers gericht benaderd worden.
De vsv-verkenner

Met de vsv-verkenner heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk en snel de cijfers op landelijk niveau, per RMC-regio, per gemeente of per school te bekijken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het voortgezet onderwijs, MBO en voortgezet algemeen volwassenonderwijs. Deze gegevens kunt u downloaden en op verschillende niveaus met elkaar vergelijken.
VSV-Cijfertabellen

De vsv-cijfertabellen vormen de basis voor veel cijferproducten en geven informatie op landelijk-, regionaal-, gemeentelijk- en instellingsniveau van het schooljaar 2005-2006 tot 2011-2012. Hierbinnen kunt u kiezen voor gedetailleerde informatie binnen een specifiek jaar waardoor ook informatie als uitstroomcijfers worden getoond.
Cijferbijlage

De cijferbijlage ‘nieuwe voortijdig schoolverlaters’ 2011-2012 is onlangs uitgebracht. Hierin vindt u hier een uitgebreide uitwerking van de vsv-cijfers ten opzichte van het jaar 2005-2006 met de belangrijkste achtergronden. Enkele uitgebreide uitwerkingen zijn: nieuwe vsv’ers in het MBO per onderwijssoort en het aantal nieuwe vsv’ers naar 18- en 18+.
VSV-Atlas

De vsv-atlas geeft op landelijk-, regionaal-, gemeentelijk- en onderwijsinstellingniveau de definitieve resultaten van het voorgaande jaar weer. Op deze niveaus worden de vsv-cijfers procentueel en absoluut weergegeven. De vsv-atlas geeft hiermee antwoord op vragen als: waar is bijsturen nog nodig en waar liggen kansen?
RMC-regio factsheet

De factsheet bevat een uitgebreide analyse vsv-cijfers per RMC-regio van het afgelopen jaar. Belangrijke informatie zijn de uitstroomgegevens die zijn gespecificeerd naar onderwijssoort en leerjaar, voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Deze informatie is opgezet om u te helpen bij het ontwikkelen van beleid gericht op de situatie in uw regio.
MBO-factsheet

In de MBO-factsheets vindt u een uitgebreide analyse vsv-cijfers per MBO-instelling van het jaar 2011-2012. Deze informatie kunt u gebruiken om het aantal vsv‘ers te monitoren en leerlingen te helpen om weer naar school terug te gaan.

Op de maandrapportages na zijn alle cijferproducten te vinden via de website www.aanvalopschooluitval.nl. Daarnaast is er via ‘Direct naar’ een link toegevoegd voor de producten: vsv-verkenner, vsv-cijfertabellen, RMC-regio factsheets en MBO-factsheets. De documenten ‘Cijferbijlage’ en ‘VSV-Atlas’ staan hieronder als pdf-document.

VorigeD66 waarschuwt voor korten op onderwijs
VolgendeHulp voor leerlingen met rekenproblemen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter