Scholen ondernemen pas actie na een incident

Badhoevedorp, 12 februari 2013 – Scholen onderschatten onveilige situaties binnen de poorten van de school. Zowel in het basisonderwijs als op de middelbare school wordt te weinig aandacht besteed aan zaken als verbale agressie, bedreigingen, pesterijen en loverboys. Securitas waarschuwt scholen voor de potentiële risico’s.

In plaats van het voorkomen van incidenten met goed beleid, komen scholen pas in actie als zich een incident voordoet. Hierdoor zijn scholen niet alleen extra kwetsbaar voor onveilige situaties, maar wordt in het geval van een incident ook onnodige onrust gecreëerd onder ouders door bijvoorbeeld slechte communicatie. Jean-Marc Komen, Security Manager Education bij Securitas: ’Het onderwijs reageert te ad-hoc-matig op incidenten. Veel scholen denken dat het zo’n vaart niet zal lopen met gevaarlijke situaties of dat bedreigingen en agressie niet op hun schoolplein voorkomen. Als er vervolgens wél een incident plaatsvindt, zijn de consequenties echter veel groter als scholen onvoldoende zijn voorbereid.’

Convenant en incidentenregistratie
Om een veilige leeromgeving te creëren, moeten scholen tijdig maatregelen treffen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een convenant of door gebruik te maken van incidentenregistratie. Komen: ‘Alhoewel incidentenregistratie nog niet verplicht is, is het verstandig dat scholen dit nu al gaan doen. Naast de registratie moeten zij van te voren duidelijke afspraken maken met ouders en kinderen, maar ook met politie en brandweer: wat zijn de regels op school en wie is daar verantwoordelijk voor?’ Door dergelijke convenanten op te stellen, ontstaat tijdens incidenten geen onduidelijkheid en kunnen scholen adequaat reageren.

Volgens Komen is het daarnaast wenselijk dat scholen een veiligheidscoach aanstellen. Iemand die niet alleen incidenten bijhoudt maar deze ook analyseert. Zo worden risico’s in kaart gebracht en incidenten voorkomen. Bij een meldpunt voor incidenten kunnen ongewenste situaties (anoniem) gemeld worden. Lees ook de whitepaper ‘Een veilige leeromgeving’.

Veilige leeromgeving in zes stappen
Organisatorische maatregelen, die weinig tot geen geld kosten, kunnen al een groot verschil maken en dragen bij aan een veilige leeromgeving:

1. Maak beleid: bepaal als school wat een veilige schoolomgeving is en leg deze normen en waarden vast in de vorm van een convenant.
2. Stel regels op: bespreek als onderwijspersoneel wat op school wel en niet is toegestaan. Leg vast wat acceptabel is en welke maatregelen genomen worden in geval van misdragingen.
3. Benoem een veiligheidscoach: maak een veiligheidscoach gerechtigd om op te treden tegen misdragingen.
4. Communiceer met alle belanghebbende partijen: informeer ouders, docenten en leerlingen over welke regels er op school gelden en welke sancties er volgen bij het niet naleven ervan.
5. Meldpunt voor incidenten: maak een meldpunt waar betrokkenen incidenten (anoniem) kunnen melden.
6. Registreer incidenten: zorg voor eenvoudige incidentenregistratie, waarbij datum, tijd en melder worden vastgelegd.