Het is nog onduidelijk wat de effecten zijn van de dalende pensioenpremies op de werkgeverslasten van schoolbesturen. De PO-Raad wil haar leden erop wijzen dat de dalende premies niet per definitie tot gevolg hebben dat ook de netto werkgeverslasten afnemen.
Pensioenopbouw daalt, premie ook

Dat heeft te maken met de volgende ontwikkelingen: Vanaf 1 januari 2014 gaat de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verlaagd van 2,05% naar 1,95% van het jaarinkomen. Doordat hierdoor de pensioenaanspraken per 1 januari verminderen, kunnen de pensioenpremies met 3,8%-punt omlaag: van 25,4% naar 21,6%.
Wat betekent dat voor schoolbesturen?

Werkgevers en werknemers hebben afgesproken om van de 3,8% pensioenpremiedaling, 0,7%-punt direct ten gunste van de werkgever en werknemer te laten komen. Dit bekent voor de werkgever een daling van de werkgeverslasten van circa 0,3%. Het werkgeversdeel van de overige 3,1%- punt, wordt gebruikt om het vervallen van het werknemersdeel van de VPL- premie (VUT, Prepensioen en Levensloop) te financieren. Door het wegvallen van de FPU (vallend onder de VPL-premie) per 2016 komt een deel van het voordeel vanaf 2016 weer ten gunste van de werkgever, waardoor de werkgeverslasten in totaal met circa 1% kunnen dalen.
Gevolgen bekostiging

Een aanpassing in de hoogte van de pensioenpremie heeft niet alleen effect op de werkgeverslasten van schoolbesturen, maar via de referentiesystematiek ook op de bekostigingvan schoolbesturen. De indexering van de personele bekostiging is gebaseerd op de referentiesystematiek. Door deze indexeringssystematiek wordt de ontwikkeling van werkgeverslasten in de marktsector door vertaald naar de overheidssector (waaronder ook het PO valt). De daadwerkelijke ontwikkeling van werkgeverslasten in het primair onderwijs spelen dus geen enkele rol bij de indexering van de personele bekostiging. De marktsector is het enige referentiepunt: Stijgen/dalen de werkloosheidskosten in de marktsector, dan stijgt/daalt de indexering van de personele bekostiging. Ook een negatieve indexering van de personele bekostiging is dus mogelijk.
Indexering personele bekostiging

Pensioenkosten zijn een onderdeel van de referentiesystematiek. Als ook de pensioenpremies in de markt dalen, dan leidt dat op dit onderdeel van de referentiesystematiek ook tot een negatieve indexering van de personele bekostiging. Het is dus onzeker of de verlaging van de pensioenpremie überhaupt positief uitpakt. De PO-Raad probeert zo vroeg als mogelijk een raming te kunnen geven van de sociale lastenontwikkeling 2014, zodat schoolbesturen hier nog rekening mee kunnen houden in hun begroting.

VorigeFins antipestprogramma KiVa vermindert pestklachten
VolgendeVakleerkrachten dankzij de kinderopvangtoeslag
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter