8 mei 2012

Voor het tweede jaar op rij zijn de resultaten op de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen van scholen die deelnamen aan de taal- en rekenverbetertrajecten verbeterd. De in schooljaar 2009/2010 ingezette stijgende lijn zet zich voort in schooljaar 2010/2011. De tussenresultaten technisch lezen tonen geen betrouwbaar vast te stellen verbetering. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek van de PO-Raad.
Het Projectbureau Kwaliteit (PK) voerde onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad van schooljaar 2008/2009 t/m schooljaar 2010/2011 de taal- en rekenverbetertrajecten uit. Scholen die deelnamen aan de verbetertrajecten, kregen daarvoor een subsidie van het ministerie van OCW (6.000,- euro per school, per jaar) die zij aanvulden met een eigen financiële bijdrage. Ruim 1800 basisscholen hebben deelgenomen aan de taal- en rekenverbetertrajecten. Om de prestaties van de deelnemende scholen te volgen, heeft de Inspectie van het Onderwijs elk jaar een monitor uitgevoerd. Daarin is ook nagegaan hoe de deelnemende scholen de trajecten beoordelen.

"Enorme prestatie"

Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad, is verheugd over de uitkomsten van de monitor: "De scholen hebben met relatief weinig middelen een enorme prestatie geleverd. Belangrijke winst is dat de scholen beter kijken of ze de goede dingen doen en of ze die goed doen. Dat zien we terug in de resultaten van de leerlingen. De focus in de verbetertrajecten lag zuiver op taal en rekenen, want dit zijn belangrijke vaardigheden die leerlingen nodig hebben om zich andere vakken en vaardigheden eigen te kunnen maken. En daar is het natuurlijk om te doen: het maximaal stimuleren van alle talenten van leerlingen."

Technisch lezen

Over technisch lezen kunnen geen eenduidige conclusies worden getrokken. Het percentage scholen dat in schooljaar 2010/2011 voor technisch lezen boven de inspectienorm presteert, stijgt niet ten opzichte van het startjaar 2008/2009. Wel stijgen de gemiddelde toetsscores in leerjaar 3 en 4. Het gaat daarbij echter om een zeer kleine groep scholen, omdat deze vergelijking alleen kan worden gemaakt als scholen drie jaar lang dezelfde tussentoetsen technisch lezen afnemen.

Eindresultaten

Uit de monitor blijkt verder dat er in schooljaar 2010/2011 bij de deelnemende scholen sprake is van een significante stijging in de totaalscore op de CitoEindtoets ten opzichte van het startjaar 2008/2009. Deze stijging is iets groter dan de stijging van de totaalscore op de Cito Eindtoets van de scholen die niet aan de verbetertrajecten deelnemen.

Evaluatie verbetertrajecten

De meeste scholen die deelnemen aan de taal- en rekenverbetertrajecten geven aan dat zij de verbetertrajecten als (zeer) zinvol hebben ervaren en vinden dat de verbetertrajecten in veel gevallen een positief effect op de leerprestaties hebben gehad. Van ongeveer de helft van de scholen die aangeven dat de verbetertrajecten een (zeer) positief effect op de leerprestaties hebben gehad, is de score op de Cito-Eindtoets ook daadwerkelijk gestegen, van de andere helft nog niet.
Uit de monitor valt niet zonder meer te concluderen of de verbeteringen in tussen- en eindresultaten volledig zijn toe te schrijven aan de verbetertrajecten. Toch ziet de PO-Raad een duidelijke toegevoegde waarde van de verbetertrajecten. Kete Kervezee: "De deelnemende scholen denken bewust na over doelen voor de leerresultaten en mogelijke verbeteringen in het onderwijs. Daar moeten we vooral verder mee gaan. Het (verder) verbeteren van het onderwijs is ook onderdeel van de in het bestuursakkoord geformuleerde ambities. Wij blijven dus inzetten op: goed onderwijs voor elk kind."

Taalverbetertrajecten

Aantal deelnemende scholen in 2010/2011: 1282 (18% van alle basisscholen)

Trefwoorden:

Onderwijskwaliteit, Taal en rekenen, Persbericht

Relevante bestanden: Monitor verbetertrajecten taal en rekenen Samenvattend rapport monitor verbetertrajecten taal en rekenen

VorigeJongeren overschatten veiligheid internet
VolgendeOud leerling Wim Deetman opent nieuwbouw basisschool Den Haag
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter