Stichting De Ombudsman onderzoekt de positie van ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en ouderparticipatie. Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Revalidatiefonds. Het doel is om ervaringen van scholen en ouders in kaart te brengen en op grond daarvan aanbevelingen te doen.
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Passend onderwijs. Met de komst van het Passend onderwijs verandert er veel voor ouders en leraren. Eerder hebben wij ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gevraagd naar hun ervaringen als gesprekspartner op school wanneer het gaat om het onderwijsaanbod. In dit deel van het onderzoek staan leraren centraal en anderen die zich binnen de school bezighouden met de extra onderwijsondersteuning aan leerlingen.

Ouderparticipatie
Deze enquête heeft tot doel te inventariseren op welke wijze de scholen vormgeven aan ouderparticipatie.
Op collectief niveau vindt inspraak vooral plaats via medezeggenschapsraden. Op individueel niveau vindt overleg plaats met de ouders over het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van de leerling, vastgelegd in een handelingsplan. Wat ervaren scholen in de communicatie met ouders? Hoe worden ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte betrokken bij het onderwijsaanbod? Op welke wijze geven scholen vorm aan ouderparticipatie? Dit onderzoek wil deze en andere vragen beantwoorden.

Voor wie is de enquête bedoeld?
De enquête is bedoeld voor leraren en andere onderwijsondersteuners op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, regulier of speciaal, die zich bezighouden met de extra onderwijsondersteuning aan zorgleerlingen (zoals het opstellen van het handelingsplan) en daarover met ouders gesprekken voert. Dit kan de leraar zijn, maar ook een zorgcoördinator, intern begeleider, ambulante begeleider, orthopedagoog, enzovoort.

Wat wordt gevraagd?
De enquête is onderverdeeld in zeven delen.
Deel een: algemene vragen
Deel twee: vragen over de betrokkenheid van ouders bij het onderwijsaanbod aan hun kind.
Deel drie: vragen over de communicatie met ouders
Deel vier: vragen over de inspraak van ouders op het onderwijs
Deel vijf: vragen over klachtenafhandeling
Deel zes: vragen over de klachtencommissie of de Commissie Gelijke Behandeling.
Deel zeven: vragen over de nieuwe plannen van het Passend onderwijs.
Bij de meeste vragen heeft men de mogelijkheid om een toelichting te geven. Men wordt van harte uitgenodigd hiervan gebruik te maken.

Via deze link komt men op de website van Stichting de Ombudsman, waar de enquête online en anoniem kan worden ingevuld.
Link naar de enquête:

http://www.deombudsman.nl/onderzoek-positie-ouders-in-het-onderwijs
Via deze link komt men op de website van Stichting de Ombudsman, waar de enquête online en anoniem kan worden ingevuld.

Vorige10 jaar erfgoededucatie in ZH congres op 21 maart
VolgendeHet brein en leren
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter