Tijdens de laatste ledenvergadering van de PO-Raad heeft Minister Van Bijsterveldt toegezegd een bestuursakkoord te willen sluiten met de PO-Raad: afspraken, op basis waarvan schoolbesturen en de minister met elkaar zullen samenwerken aan gezamenlijke ambities om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Leidraad voor de minister zijn de kabinetsplannen Basis voor presteren en Leraar 2020. Leidraad voor de PO-Raad zijn onze eigen beleidsagenda, de code goed bestuur PO, en ons eigen Manifest.
Als lid van de PO-Raad kunt u uw input leveren voor het gesprek met de minister en dus invloed uitoefenen op het akkoord dat al dan niet gesloten wordt. De PO-Raad organiseert komende maand ledenraadplegingen, om van U te horen wat onze inbreng moet zijn: op welke punten vinden veld en minister elkaar en wat zijn eventuele pijnpunten.

Dus: Praat mee over het onderwijsbeleid en schrijf u nu in voor een van de bijeenkomsten van de PO-Raad.Naar inschrijfformulier
Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden uit om mee te praten over het onderwijsbeleid van de Minister voor de komende jaren. Op dit moment voert de PO-Raad hierover nu intensief overleg met het ministerie. Naar verwachting kan er medio september een voorstel liggen. Een voorstel, want we willen pas spreken van een akkoord als hiervoor voldoende draagvlak is gebleken bij leden van de PO-Raad.
Tijdens de ledenraadplegingen in september is er volop ruimte om met elkaar van gedachte te wisselen over de richting en de voor- en nadelen van het voorstel, om daarmee de uiteindelijke uitkomsten van het overleg te beïnvloeden. De PO-Raad is de gesprekspartner van de minister namens het primair onderwijs. Wij kunnen deze rol alleen adequaat vervullen, als u ons daarin steunt en uw mening en standpunt kenbaar maakt. Het is dan ook van groot belang dat ook u aanwezig bent om uw stem te laten horen.
Het gaat voor het primair onderwijs om cruciale beslissingen: krijgen wij gelegenheid en steun van het rijk om onze gezamenlijke agenda te realiseren? Zijn de ambities zowel uitdagend als realistisch, afgezet tegen (financiële) middelen en mogelijkheden? Worden de schoolbesturen goed in positie gebracht om hun verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken?
Aanleiding In het gesprek met de minister tijdens onze ALV hebben wij, namens en samen met u, gepleit voor ruimte en ontwikkeltijd voor besturen en stabiliteit en rolvastheid van de overheid. U, of uw aanwezige collega, gaf aan afspraken te willen maken met de minister die een basis bieden voor het werken aan ambities die schoolbesturen en minister met elkaar delen. Tot de afspraken behoort de conditie dat het reële ambities moeten zijn. Ook moet worden gedacht aan de afspraak om tussentijds de norm voor het beoordelen van scholen niet te veranderen. Pas dan is het voor iedere partij mogelijk voortgang zichtbaar te maken.
De minister reageerde positief op het idee een bestuursakkoord af te sluiten. Met dit akkoord kunnen de schoolbesturen uit het primair onderwijs met de minister meerjarige afspraken maken over gedeelde ambities en de randvoorwaarden. Om de afspraken van het akkoord te kunnen realiseren stellen minister en staatssecretaris financiën beschikbaar die worden toegevoegd aan de bestemmingsbox. Besturen kunnen zo meer invulling geven aan hun eigen, schoolspecifieke, ambities. Het gaat om tientallen euro's per leerling.
Achtergrondinformatie De PO-Raad heeft samen met haar leden een eigen méérjarige beleidsagenda opgesteld (Goed onderwijs voor elk Kind, 2009), een Manifest (In tien jaar naar de Top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs, 2010) en een Code Goed Bestuur.
De bewindslieden van OCW hebben onlangs hun plannen met het funderend onderwijs ontvouwd: het actieplan Basis voor Presteren (voor het primair onderwijs), het actieplan Beter Presteren (voor het voortgezet Onderwijs) en Leraar 2020 (de professionaliseringsagenda voor de hele onderwijskolom).
Daar waar onze agenda en die van minister en staatssecretaris elkaar overlappen en/of versterken, zijn er mogelijkheden om tot bestuurlijke afspraken te komen. Voor de PO-Raad is een afspraak over ambities op sectorniveau bespreekbaar als de minster ook werk maakt van haar toezeggingen meer ruimte voor schoolbesturen te creëren.
Centrale themas voor het bestuursakkoord zijn het verhogen van de onderwijskwaliteit door opbrengstgericht werken, verdere professionalisering van alle geledingen (leraren, schoolleiders, schoolbesturen), alle talent ontwikkelen (met extra aandacht voor excellentie) en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.

VorigeKlassen leeg door Suikerfeest
VolgendeStudenten Saxion starten studie met helikopterwedstrijd
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter