Het bestuur van de PO-Raad nodigt haar leden uit voor een ledenraadpleging over het conceptbestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen de schoolbesturen uit het primair onderwijs met de minister meerjarige afspraken maken over gedeelde ambities en de randvoorwaarden. De ledenraadpleging vindt plaats op:

Maandag 26 september van 15.00 u 17.00 u te Assen
Donderdag 29 september van 10.00 u 12.00 u te Eindhoven
Vrijdag 30 september van 10.00u 12.00 u te Utrecht
Klik hier om u aan te melden

Aanleiding Tijdens onze ALV van 9 juni jl. gingen leden van de PO-Raad in gesprek met minister Van Bijsterveldt. Zij pleitten voor ruimte en ontwikkeltijd voor besturen en stabiliteit en rolvastheid van de overheid. De schoolbesturen wilden met de minister afspraken maken die een basis bieden voor het werken aan ambities die schoolbesturen en minister met elkaar delen. Tot de afspraken behoort de conditie dat het reële ambities moeten zijn. Ook moet worden gedacht aan de afspraak om tussentijds de norm voor het beoordelen van scholen niet te veranderen. Pas dan is het voor iedere partij mogelijk voortgang zichtbaar te maken.
De minister reageerde positief op een bestuursakkoord. Zij wil dat samen met staatssecretaris Zijlstra baseren op de actieplannen Basis voor Presteren en Leraar 2020. De PO-Raad voert hierover nu intensief overleg met het ministerie. Naar verwachting kan er begin september een voorstel liggen. Een voorstel, want we willen pas spreken van een akkoord als hiervoor voldoende draagvlak is gebleken bij leden van de PO-Raad.
Lees ook: Verslag ALV
Achtergrondinformatie De PO-Raad heeft samen met haar leden een eigen méérjarige beleidsagenda opgesteld (Goed onderwijs voor elk Kind, 2009), een Manifest (In tien jaar naar de Top: pleidooi voor een 10-jarenplan voor het primair onderwijs, 2010) en een Code Goed Bestuur.
De bewindslieden van OCW hebben onlangs hun plannen met het funderend onderwijs ontvouwd: het actieplan Basis voor Presteren (voor het primair onderwijs), het actieplan Beter Presteren (voor het voortgezet Onderwijs) en Leraar 2020 (de professionaliseringsagenda voor de hele onderwijskolom).
Daar waar de agenda van de minister en onze eigen agenda elkaar overlappen en/of versterken zijn er mogelijkheden om tot bestuurlijke afspraken te komen. Voor de minister is een akkoord over ambities op sectorniveau een belangrijke conditie om extra middelen beschikbaar te stellen in de bestemmingsbox. Voor de PO-Raad is een afspraak over ambities op sectorniveau bespreekbaar als de minster ook werk maakt van haar toezeggingen meer ruimte voor schoolbesturen te creëren.
Centrale themas voor het bestuursakkoord zijn het verhogen van de onderwijskwaliteit door opbrengstgericht werken, verdere professionalisering van alle geledingen (leraren, schoolleiders, schoolbesturen), alle talent ontwikkelen (met extra aandacht voor excellentie), en de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn.
Het gaat voor het primair onderwijs om cruciale beslissingen: krijgen wij gelegenheid en steun van het rijk om onze gezamenlijke agenda te realiseren? Zijn de ambities zowel uitdagend als realistisch, afgezet tegen middelen en mogelijkheden? Wordt goed rekenschap gegeven van de eigen verantwoordelijkheden: van de minister, en van het schoolbestuur?

VorigeApp OMJS werkvormen
VolgendeMediaMasters mijlpaal eerste 850 klassen aangemeld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter