Het actieplan mbo richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van het beroepsonderwijs, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van de kwalificatiestructuur. Het plan bevat echter ook maatregelen die de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs kunnen verminderen, waarschuwt de Onderwijsraad.

De raad spreekt zijn zorg uit over het inperken van de onderwijstijd die beschikbaar is voor stages. Ook vraagt hij nadrukkelijk de directe koppeling van een opleiding aan de specifieke beroepspraktijk niet uit het oog te verliezen. Met zijn advies Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs reageert de Onderwijsraad op verzoek van minister Van Bijsterveldt (onderwijs) op het actieplan mbo dat zij in februari presenteerde. Morgen bespreekt de minister het plan met de Tweede Kamer.

De Onderwijsraad onderstreept in zijn advies het belang van de eigenheid en herkenbaarheid van het beroepsonderwijs. Tevens hecht de raad aan het behoud van het algemeen doorstroomrecht van het middelbaar naar het hoger beroepsonderwijs. Een zorgvuldig implementatietraject, ten slotte, draagt bij aan een succesvolle realisatie van het actieplan.

Koester de doorstroommogelijkheden in de beroepskolom

De Onderwijsraad vindt dat het algemeen doorstroomrecht van mbo naar hbo onaangetast moet blijven, zodat studenten soepel kunnen doorstromen van vmbo naar mbo en aansluitend naar het hbo. Sommige maatregelen in het actieplan kunnen dit belemmeren. Het inkorten van de nominale opleidingsduur van niveau 4-opleidingen tot drie jaar mag bijvoorbeeld geen drempel opwerpen voor de toegang tot het hbo.

Stel eisen aan het niveau van beroepsgerichte vakken

Door systematischer aandacht te besteden aan opbrengstgericht werken, kan de kwaliteit van het beroepsonderwijs toenemen. Hiervoor zijn heldere doelen onontbeerlijk. De invoering van de referentieniveaus voor de vakken Nederlands en rekenen/wiskunde en de komst van een centraal mbo-examen voor het vak Engels zijn hier een voorbeeld van. De Onderwijsraad stelt voor te onderzoeken of dit soort heldere eisen ook voor de beroepsgerichte vakken te stellen zijn. Tevens moet worden nagegaan of het mogelijk is de examens voor beroepsgerichte vakken te normeren en te equivaleren, zodat de mbo-diploma's onderling beter vergelijkbaar zijn en daarmee aan waarde winnen.

Zorg voor een realistische invoering

De raad acht het verstandig de invoering van het actieplan niet te overhaasten.. Bied de instellingen meer inzicht in het pakket aan wet- en regelgeving dat is aangekondigd, en geef ook de tijd om de nodige aanpassingen voor te bereiden. Dit zal bijdragen aan een succesvolle uitvoering van het plan, zo meent de raad.

Met het advies Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs reageert de Onderwijsraad op verzoek van minister Van Bijsterveldt (onderwijs) op het Actieplan Mbo- Focus op vakmanschap 2011-2015.

Tegelijkertijd is verschenen het advies Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Op verzoek van staatssecretaris Zijlstra beantwoordt de raad in dit advies de vraag hoe het opleidingenstelsel leraren adequaat kan toerusten voor het (voorbereidend) beroepsonderwijs.

Beide adviezen zijn te raadplegen via www.onderwijsraad.nl

VorigeGoede vordering Invoering functiemix
VolgendeFeyenoord gaat in onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter