Op 25 januari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Fusietoets. Alleen de VVD stemde tegen. Net als de PO-Raad vindt deze partij het wetsvoorstel overbodig. WoordvoerderDupuis noemde het zelfs getuigen van een basaal wantrouwen en een misplaatst geloof in maakbaarheid.
Vanaf het begin heeft de PO-Raad zich verzet tegen de invoering van de fusietoets. Wij zijnvan mening dat het wetsvoorstel voor de sector primair onderwijs overbodig en contraproductief is. Met de Raad van State vragen wij ons af welk probleem in het primair onderwijs met dit voorstel wordt opgelost.
Het doel van het wetsvoorstel is het herstellen van de menselijke maat, het waarborgen van de keuzevrijheid van ouders en het waarborgen van de legitimiteit van de keuze voor de schoolorganisatie of bestuurlijke organisatie. De sector primair onderwijs is echter bij uitstek een sector die zich kenschetst door kleinschaligheid. Daarnaast blijkt uit verschillende praktijkvoorbeelden dat de fusie van schoolbesturen eerder een borg is voor de handhaving van diversiteit en kleinschaligheid dan een bedreiging daarvan. Sterker nog, de steeds krapper wordende financiële middelen dwingt schoolbesturen tot samenwerking, om de efficiëntie te vergroten. Alleen op die manier is het mogelijk ook kleine scholen in stand te houden.
Ook in krimpgebieden is een zekere mate van schaalvergroting noodzakelijk om diversiteit en kleinschaligheid te kunnen garanderen. Ook daarvoor geeft deze wet een volstrekt verkeerd signaal af.
In het primair onderwijs worden de diversiteit en de keuzevrijheid dus eerder bedreigd door de fusietoets dan door de fusies zelf. Ouders en leerlingen kiezen in de praktijk niet voor een bestuur, maar primair voor een school.

VorigeBezuinigingen treffen hele sector
VolgendePO Raad Bezuinigingen treffen alle leerlingen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter