De PO-Raad en de HBO-raad gaan de komende jaren nauwer samenwerken. Hun doel is de verbetering van de kwaliteit van het primair onderwijs en van de lerarenopleiding aan de pabos. De komende jaren ligt de focus voor verbetering van de kwaliteit op taal en rekenen. Beide sectorraden hebben hierover deze week afspraken gemaakt.

Op de samenwerkingsagenda van de PO-Raad en de HBO-raad staan drie punten. De pabos gaan een bijdrage leveren aan het opbrengstgericht werken van de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs. Andersom gaan de scholen actief meewerken aan het opleiden van toekomstige leraren. Verder gaan scholen en opleidingen samenwerken bij de verdere professionalisering van de leraren.

Centraal bij beide sectorraden staan het bewaken en stimuleren van kwaliteit. Opbrengstgericht werken speelt in die ambities een belangrijke rol en de sectorraden zien zich hierin gesteund door het gisteren gepresenteerde Actieplan Beter Presteren van minister Van Bijsterveldt. Voor opbrengstgericht werken is echter een voorwaarde dat elke school ten eerste goed presteert bij de uitvoering van het onderwijs, ten tweede de onderwijsresultaten goed onderzoekt en ten derde nieuw onderwijs kan ontwikkelen. Dat loopt parallel aan de ambitie van de hogescholen om het onderzoekend vermogen te stimuleren: het gaat om het reflecteren op het eigen handelen. Dit reflectieve vermogen krijgt hiermee een plek in de gehele onderwijsketen.

Schoolbesturen en hun scholen in het primair onderwijs investeren stevig in opbrengstgericht werken en hogescholen doen dat in onderzoekend vermogen. Zij staan nu samen voor de uitdaging om een agenda te maken voor de manier waarop en de voorwaarden waaronder deze kwaliteitsimpuls kan worden gerealiseerd. Om die reden worden scholen en pabos uitgenodigd om in hun eigen regionale overleggen vorm te geven aan de uitdagingen die in deze agenda worden beschreven en om hier samen de schouders onder te zetten. De PO-Raad en de HBO-raad zullen zich daarnaast buigen over faciliterende afspraken.

De PO-Raad en de HBO-raad werken in de komende tijd deze agenda verder uit, op basis van de input vanuit de regionale samenwerkingsverbanden. Dit leidt tot concrete afspraken om de vruchtbare samenwerking tussen school en opleiding te faciliteren en te stimuleren.

VorigeVooroordelen leraren beinvloeden prestaties leerlingen
VolgendeExtra carrierekansen voor leraren met de functiemix
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter