De PO-Raad heeft samen met de VO-raad en vakbonden afspraken gemaakt met minister Van Bijsterveldt over de gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs. Door dit onderhandelaarsakkoord, waarbij 60 miljoen beschikbaar komt, maken medewerkers meer kans om een baan binnen het onderwijs te behouden, waardoor expertise beter behouden kan blijven.
De PO-Raad blijft het oneens met het kabinet over de noodzaak en impact van de bezuiniging van 300 miljoen. Minister en Tweede Kamer houden echter vast aan de afspraken die in het regeerakkoord zijn gemaakt. Om daarbij de gevolgen van de bezuinigingen voor het personeel in zo goed mogelijke banen te leiden, heeft de PO-Raad de onderhandelingen met het ministerie voortgezet.
Om een beter beeld te krijgen van de personele gevolgen van de bezuiniging op Passend onderwijs hebben de sectorraden, werknemersorganisaties (exclusief de AOb, die uit het overleg is gestapt) en het ministerie een onderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten van dit onderzoek, dat al eerder was uitgelekt, komen voor de PO-Raad niet als een verrassing. Het onderzoek geeft aan dat er sprake is van een verlies van maximaal 5100 arbeidsplaatsen. Verder blijkt dat schoolbesturen zich al hebben ingespannen om gedwongen ontslagen te voorkomen. In het gunstigste scenario kunnen hiermee ongeveer 1600 gedwongen ontslagen worden voorkomen. Daarbij zetten schoolbesturen onder andere instrumenten in als vrijwillige mobiliteit en natuurlijk verloop.
In de onderhandelingen over de gevolgen van de bezuiniging is de inzet van de PO-Raad steeds geweest om zoveel mogelijk expertise voor het onderwijs te behouden. We wilden daarnaast geen landelijk sociaal plan, maar afspraken die schoolbesturen faciliteren/ondersteunen bij het voeren van overleg over een sociaal plan in Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO), zodat er ruimte is voor maatwerk. De nu gemaakte afspraken kunnen worden ingepast in die sociale plannen.
Daarnaast is de PO-Raad nog in overleg met de minister over een bestuursakkoord dat het primair onderwijs met de minister wil afsluiten. Hierin gaat het onder andere over de voorwaarden waaronder Passend onderwijs wordt ingevoerd, professionalisering van de sector, opbrengstgericht werken, et cetera. Belangrijk item daarbij is ook de beleidsvrijheid die schoolbesturen krijgen en de vermindering van verantwoordingslast, in ruil voor het maken van prestatieafspraken. De intentie is om op 11 januari, tijdens een extra ledenvergadering, het bestuursakkoord aan de leden van de PO-Raad voor te leggen.
HoofdlijnenIn grote lijnen hebben de PO-Raad, VO-raad, CNV Onderwijs, CMHF en AVS met OCW over de personele gevolgen van de bezuiniging nu de volgende afspraken gemaakt:
- Landelijk stelt OCW in totaal € 60 miljoen beschikbaar voor de financiering van de afspraken.
- Voor de individuele werknemer: Met ontslag bedreigd (v)so-personeel krijgt voorrang bij de Lerarenbeurs. Zij kunnen de Lerarenbeurs benutten om een onderwijsbevoegdheid te halen voor het regulier (voortgezet) onderwijs.
- Schoolbesturen bieden, zoals al verankerd in de CAO, werknemers, de ruimte voor loopbaanoriëntatie. Over ondersteuning van de schoolbesturen op dit punt worden afspraken gemaakt met het Participatiefonds.
- Tot het schooljaar 2015/2016 besteden de samenwerkingsverbanden de resterende middelen voor ambulante begeleiding (43%) aan de inzet van ambulante begeleiders van het (v)so. Vanaf schooljaar 2015/2016 kan het samenwerkingsverband zelf de inzet van de middelen voor ambulante begeleiding bepalen.
- Bezien wordt hoe (bestaande) regionale arbeidsmarktplatforms vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar kunnen brengen. Regionaal worden voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd.
Lees het volledige akkoord hier

VorigeKamermeerderheid voor meestertitel in het mbo
VolgendeLesmateriaal: internetkunst
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter