De PO-Raad vraagt, mede namens de andere betrokken partijen bij het bestuurlijk overleg, besturen van (V)SO scholen mee te werken aan een inventarisatie van personele gevolgen. De uitkomst van deze inventarisatie levert belangrijke input voor het verdere gesprek tussen de sociale partners en het ministerie van OCW over de invoering van en de bezuiniging op Passend onderwijs. De PO-Raad realiseert zich dat het invullen van de vragenlijst veel extra werk met zich meebrengt in deze toch al drukke tijden. Het verkrijgen van de juiste informatie is echter van dusdanig groot belang, dat wij een dringend beroep doen op onze leden toch de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen.
Lees de brief Vragenlijst (Excel-bestand)
In het bestuurlijk overleg van de voorzitters van de PO-, VO- en AOC-raad , CNV Onderwijs, CMHF en AVS enerzijds en minister en staatssecretaris anderzijds is geconstateerd dat er een verschil van inzicht blijft bestaat over de impact van de voorgestelde bezuiniging van 300 miljoen structureel op Passend onderwijs. Ook is gebleken dat over het risico van verlies van noodzakelijke expertise en (gedwongen) ontslag van personeel verschillend wordt ingeschat. Daarom is afgesproken om de personele gevolgen van de bezuiniging opPassend onderwijs scherper in beeld te krijgen.
Mede namens de andere betrokken organisaties heeft de PO-Raad dinsdag 15 november een mail gestuurd aan alle schoolbesturen die (Voortgezet) Speciaal Onderwijs verzorgen. Hierin wordt deze schoolbesturen gevraagd om mee te werken aan een inventarisatie van personele gevolgen, via het invullen van een vragenlijst . Daarnaast zal een tweetal verdiepingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarin met een representatieve selectie van deze schoolbesturen de gevolgen van de bezuiniging worden besproken.
Het is de bedoeling om deze inventarisatie voor 1 december af te ronden. Wij realiseren ons dat dit verzoek heel kort dag is, maar het is in het belang van alle betrokken partijen dat de gevraagde informatie op tafel komt. Zeker ook van de schoolbesturen met (V)SO.
Op basis van deze informatie kan worden bezien of het mogelijk is om met de andere sectorraden, vakbonden en OCW te komen tot nadere afspraken die een zorgvuldige invoering van Passend onderwijs mogelijk moeten maken. Onderdeel van deze afspraken kan zijn flankerend beleid, gericht op behoud van expertise en het, zoveel als mogelijk, voorkomen van (gedwongen) ontslagen. Of dit alles mogelijk is zal moeten blijken in een nieuw bestuurlijk overleg tussen de betrokken partijen, begin december.

VorigeInput VSO besturen van belang voor verder overleg bezuinigingen Passend Onderwijs
VolgendeBeste stagebedrijf 2011 Aramis AlleeWonen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter