Tijdens een overleg van de Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bleken vrijwel alle aanwezige fracties zich zorgen te maken over de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in Nederland. De PO-Raad is verheugd dat door diverse onderzoeken geinitieerd door de PO-Raad, waaronder Fris Alternatief, kamerbreed gezocht wordt naar oplossingen voor de huidige problematiek. Aanleiding was het initiatiefvoorstel van het PvdA Kamerlid elik om een investeringsfonds voor de scholenbouw in het leven te roepen. Een dergelijk fonds is bedoeld om institutionele beleggers te betrekken bij de bouw en renovatie van scholen. Onderzoek door de Rebelgroup (i.o. van de minister van onderwijs) heeft uitgewezen dat een dergelijk fonds leidt tot een efficiencywinst die kan oplopen tot 11 %. Daarmee kan de huisvesting van scholen een forse impuls krijgen, is de gedachte. Feitelijk is het een extra instrument voor schoolbesturen en gemeentebesturen om de kwaliteit van de gebouwen te verbeteren.
De PO-Raad is voorstander van de vorming van een dergelijk fonds. Wij hebben hierover diverse brieven gestuurd aan de ministers van OCW en BZK, als ook aan de kamerleden. Randvoorwaarde daarbij is wel dat schoolbesturen voldoende zeggenschap houden over het eigen gebouw. Ook de Kamerleden benadrukten dat dat wel het geval moet zijn. Een aantal Kamerleden kwam overigens al met voorstellen voor structurele verbetering van de huisvesting van scholen (waaronder doordecentralisatie en recht op renovatie).
Brief aan minister Van Bijsterveldt Brief aan minister Donner Brief aan Vaste Kamercommissie

VorigePvdA wil gratis ov kaart voor minderjarige mbo student
VolgendeOuders verantwoordelijk voor mediaopvoeding kinderen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter