Nieuwe CAO pakt goed uit voor schooldirecteuren en adjuncten

Op 11 december heeft de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) samen met AOb, CNV Onderwijs, FvOv en de PO-Raad een onderhandelaarsakkoord afgesloten. In de cao is een generieke salarisverhoging van 4,5% afgesloten en zijn nieuwe salarisschalen opgenomen voor adjunct-directeuren en directeuren in het primair onderwijs. ‘Het akkoord sluit één op één aan op de inzet van de AVS en we zijn hier dus blij mee’ aldus voorzitter Petra van Haren. ‘Als schoolleiders moesten we heel wat geduld opbrengen, maar in dit akkoord wordt dat beloond.’ De AVS maakt zich al langere tijd hard voor de belangen van alle adjunct-directeuren en directeuren. Later vandaag legt de AVS het onderhandelaarsakkoord positief voor aan haar leden.

In de CAO PO 2019 – 2020 realiseerde de AVS onder meer nieuwe functiebeschrijvingen en nieuwe salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren (waarbij de oude schaal DA is verdwenen) en een salarisverhoging van 4,5%. De komende maanden moeten schoolleiders in gesprek met hun bestuurder over de overgang naar de nieuwe salarisschalen. Ook zijn de toelagen van de directeuren opgenomen in de salarisschalen, naast de eenmalige toelage en de ophoging van professionaliseringsgelden vanuit het convenant. Bovendien ontvangen directies een eenmalige uitkering van het achterstallige loon vanaf maart 2019, de periode waar vanaf de schoolleiders moesten wachten.

In de vorige CAO PO die in juni 2018 werd afgesloten kwamen vooral leraren aan bod. Toen werd afgesproken dat schoolleiders en onderwijsondersteuners binnen negen maanden zouden volgen en dat was uiterlijk maart 2019. Ondanks stakingen, lobbyen en onderhandelen lukte dat tot op heden nog niet. Dat er voor het einde van het jaar toch een akkoord ligt, stemt de schoolleiders tevreden.

Aan de onderhandelingstafel hebben de partijen afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:
1. Looptijd en loonontwikkeling
2. Functies en beloning van schooldirecteuren en ondersteunend personeel (OOP)
3. Vernieuwing van de cao
4. Professionalisering
5. Normalisering rechtspositie ambtenaren
6. Wet arbeidsmarkt in balans

Looptijd en loonontwikkeling
De looptijd van deze cao is van 1 maart 2019 tot en met 1 november 2020. Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarissen van alle medewerkers structureel verhoogd met 4,5%. Deze salarisverhoging werkt door in de bovenwettelijke uitkeringen.

Er zijn dit jaar nieuwe actuele voorbeeldfuncties gemaakt voor schooldirecteuren en onderwijsondersteunend personeel, net zoals dat vorig jaar gebeurde bij leraren. Centraal in de functiebeschrijvingen staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De hoogte van de beloning is daar direct aan gekoppeld. Zo is er weer een nieuwe stap gezet naar een transparant functiegebouw met eerlijke beloning.

Functieschalen
Voor alle directiefuncties zijn nieuwe schalen A en D-schalen gemaakt. Daarbij gaan de adjunct-salarissen omhoog, waarbij A11 en A12 de spilfuncties zijn als er sprake is van beleidsverantwoordelijkheid. In de nieuwe D-schalen zal de DA-schaal verdwijnen. De D12-schaal kan worden aangemerkt als spilfunctie. Hierbij is sprake van integrale verantwoordelijkheid.

Functiebeschrijvingen
De besturen dienen voor 1 augustus 2020 na te gaan of de werkzaamheden van de adjunct-directeur en directeur voldoen aan de nieuwe functiebeschrijvingen. Voor adjunct-directeuren zullen de salarisschalen AB, AC en AD vervangen worden door A11, A12 en A13 en de schalen DA, DB en DC door D11, D12 en D13. De directietoelagen worden opgenomen in het salaris.

Ook zijn een aantal functiebeschrijvingen voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) geactualiseerd. De schoolbesturen dienen voor 1 augustus 2020 deze functies tegen het licht te houden en daar waar nodig te actualiseren. Afhankelijk van of besturen al in een eerder stadium op eigen initiatief functies en waardering hadden aangepast betekent dit een grotere, kleinere of helemaal geen aanpassing. Daarnaast komen de salarisschalen voor de meerhoofdige directeuren per 1 augustus 2020 te vervallen.

Vernieuwing van de CAO PO
Per 1 januari 2020 zal in de CAO PO in diverse hoofdstukken aanpassingen worden toegepast. De aanpassingen worden genoemd in het akkoord. Het betreft:
Hoofdstuk 5, functiewaardering;
Hoofdstuk 6, salaris;
Hoofdstuk 7, vergoedingen;
Hoofdstuk 9, professionalisering.

Professionalisering
Er zijn afspraken gemaakt over de professionalisering. Er zal voor leraren en het onderwijsondersteunend personeel per werknemer € 500 (deeltijders naar rato) per jaar beschikbaar zijn voor professionalisering. Voor de jaren 2020 en 2021 zal genoemd bedrag met € 100 per jaar per werknemer verhoogd worden. Dat geld is afkomstig uit het convenant. Voor de directies zal hetzelfde bedrag in genoemde jaren toegevoegd worden aan de eigen professionalisering.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. Deze wet heeft gevolgen voor werknemers in het openbaar onderwijs. De werknemers zullen per genoemde datum gelijkgesteld worden met werknemers in het bijzonder onderwijs. In de CAO PO wordt deze wijziging opgenomen naast de gemoderniseerde teksten van eerder genoemde hoofdstukken.

Wet arbeid in balans (Wab)
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeid in balans (Wab) in werking. De gevolgen van deze wet zullen in de CAO PO verwerkt worden.

Arbeidsmarktagenda
De sociale partners in het primair onderwijs - vakbonden AVS, AOb, CNV Onderwijs, FNV O&O, FvOV en werkgeverskoepel PO Raad - hebben de afgelopen maanden intensief met elkaar gesproken over een nieuwe cao. Zij hebben met elkaar vastgesteld dat de cao een onderdeel is van een veel bredere arbeidsmarktagenda voor de sector. Die arbeidsmarktagenda zou als belangrijke thema’s het versterken van de aantrekkelijkheid en de professionalisering van de sector moeten bevatten. Partijen hebben de ambitie uitgesproken gezamenlijk op te trekken in de uitwerking van een arbeidsmarktagenda voor het primair onderwijs.

VorigePersoneel primair onderwijs krijgt 4,5% salarisverhoging
VolgendeNoodplannen voor lerarentekort in grote steden
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter