Examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs moeten objectiever en deskundiger worden, zodat ze beter in staat zijn om hun taken uit te voeren. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de wettelijke eisen die worden gesteld aan examencommissies in het mbo verder worden aangescherpt. De maatregelen moeten leiden tot een betere kwaliteit van examinering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Volgens het kabinet hebben mbo-studenten recht op goede examens zodat zij ook écht getoetst worden op wat ze moeten kennen en kunnen om een diploma te halen. Examencommissies zijn ervoor verantwoordelijk dat de examinering en de diplomering op een school aan alle kwaliteitseisen voldoen. Het goed functioneren van een examencommissie is dus essentieel.

Eerder onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs wees echter uit dat een deel van de mbo-opleidingen de examinering en diplomering nog niet op orde heeft. Eén van de oorzaken is dat examencommissies nog te vaak hun taken niet goed uitvoeren. Reden voor minister Bussemaker om de taken en bevoegdheden van de examencommissies in het mbo verder aan te scherpen en een aantal nieuwe taken toe te wijzen. Zo krijgt de examencommissie meer bevoegdheden om op te treden bij fraude. Daarnaast worden nadere eisen gesteld aan de samenstelling van examencommissies. Zo geldt de wettelijke eis dat minstens één extern lid en één mbo-docent zitting moeten hebben.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

VorigeExperiment regelluwe scholen kan van start
VolgendeZaterdag eerste Nationale Schoolleiders Top
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter