Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 16 november de aftrap verricht van een nationale discussie over de bijstelling van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het streven om nieuwe kerndoelen beter te laten aansluiten bij het huidige onderwijs en bij de toekomstige wereld van de leerlingen. Daarnaast mogen nieuwe kerndoelen iets meer richting geven aan scholen dan de huidige kerndoelen. De scholen moeten echter wel voldoende ruimte hebben om hun eigen invulling aan het onderwijs te geven en om eigen accenten te leggen.

Met de brief 'Toekomstgericht funderend onderwijs' aan de Tweede Kamer start de staatssecretaris een proces om tot 'meer richtinggevende kerndoelen' te komen, die toekomst gericht zijn. Hiermee geeft hij uitvoering aan de afspraak die eerder in het Bestuursakkoord met de PO-Raad is gemaakt: "Er komt een verkenning naar herijking van de kerndoelen door onafhankelijk deskundigen, waardoor een toekomstgericht en samenhangend onderwijsaanbod gewaarborgd wordt." Dit bevordert de helderheid, continuïteit en toekomstgerichtheid van het onderwijs voor de leerlingen.

De PO-Raad initieert graag met de staatssecretaris en andere organisaties het gesprek over de toekomstige inhoud van het basis- en voortgezet onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs daarbij goed de kaders aangeeft, waardoor de schoolbesturen en scholen voldoende houvast en voldoende ruimte hebben om het onderwijs optimaal vorm te kunnen geven .

De PO-Raad benadrukt dat onderwijs teamwork is, en dat ook dit traject dus door de hele onderwijskolom samen opgepakt moet worden; leeringen, ouders, leraren, schoolleiders en schoolbesturen. Schoolbesturen ook, zij dragen immers de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs in de scholen. De PO-Raad zal haar leden daarom steeds in positie brengen, zodat zij een sleutelpositie kunnen innemen in de discussie en het klimaat kunnen scheppen voor duurzame onderwijsvernieuwing in de scholen.

De staatssecretaris streeft naar een zorgvuldig proces, waarbij alle betrokken partijen worden gehoord, zodat een breed draagvlak voor de nieuwe kerndoelen ontstaat. De PO-Raad maakt zich daarbij wel zorgen over de geplande doorlooptijd. De staatssecretaris wil in het najaar van 2015 een visie neerleggen die vervolgens uiterlijk 2017 verder is uitgewerkt. Als we kijken naar andere landen zien we bijvoorbeeld dat Schotland 8 jaar heeft nodig gehad voor dit proces. De PO-Raad vindt de zorgvuldigheid van het proces en de kwaliteit van het eindproduct belangrijker dan de snelheid. In het belang van de leerlingen zal de PO-Raad blijven aandringen op voldoende tijd voor discussie over, uitwerking en invoering van nieuwe kerndoelen. Voorop staat dat leerlingen ook in de toekomst hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.

VorigeStart nationale dialoog over de toekomst van het onderwijs
VolgendeStudenten: Studie zal lijden onder sociaal leenstelsel
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter