Goed bestuur en toezicht is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De PO-Raad onderschrijft de noodzaak van verdere professionalisering van bestuur en toezicht in het primair onderwijs. Daarover hebben minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs op 20 april hun plan 'Versterking bestuurskracht onderwijs' naar de Tweede Kamer gestuurd. De schoolbesturen in het primair onderwijs nemen het onderwerp Goed bestuur zeer serieus, zoals ze hebben laten zien met het ontwikkelen en implementeren van de Code Goed Bestuur PO. Het ontwikkelen van een code komt voort uit de wet Goed Onderwijs, goed bestuur die van kracht werd in augustus 2011. Vanaf dat moment is ook in het primair onderwijs een begin gemaakt met professionele schoolbesturen en de invoering van raden van toezicht. Sinds die tijd is behoorlijke voortgang geboekt.

Sectorspecifieke agenda

De PO-Raad benadrukt het belang van een eigen, sectorspecifieke agenda voor versterking van de bestuurlijke kracht. We pleiten voor terughoudendheid met nieuwe regels en vermeerdering van bureaucratische en administratieve lasten. Voor de kleinere schoolbesturen in het primair onderwijs leggen bureaucratische regels een groot beslag op de onderwijsorganisatie, omdat er geen overhead is die dat kan opvangen.
In dat verband is het ook van belang dat de fusietoets in het primair onderwijs van tafel gaat, zoals de bewindslieden van plan zijn in krimpgebieden, zodat deze schoolbesturen in het primair onderwijs niet langer in de weg zit bij het zoeken naar oplossingen voor het dalend leerlingenaantal.

Kleinschaligheid

Gezien de kleinschalige manier waarop het primair onderwijs is georganiseerd en de eisen die dat stelt aan de schoolbesturen, riep de PO-Raad de bewindslieden vorige week per brief op rekening te houden met de verschillen tussen de onderwijssectoren (zie onderaan bericht over advies Onderwijsraad over goed bestuur). Er is sprake van een grote diversiteit van schaal. Een gemiddeld bestuur in het primair onderwijs heeft bijvoorbeeld zes scholen onder zich en 1320 leerlingen. ,,De kleinschaligheid, nabijheid en pluriformiteit stellen eigen eisen aan de bestuurlijke inrichting van het primair onderwijs'', aldus voorzitter Rinda den Besten in de brief.

Code Goed Bestuur

De bewindslieden geven een belangrijke rol aan de bestaande governancecodes, zoals de Code Goed Bestuur van de PO-Raad, maar benadrukken daarbij dat dergelijke governancecodes niet vrijblijvend mogen zijn. Schoolbesturen moeten zich ook daadwerkelijk aan deze code houden en zichzelf waar nodig corrigeren, schrijven ze. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de schoolbesturen in het primair onderwijs de Code Goed Bestuur hanteert en de PO-Raad stelt in haar activiteiten de code centraal. Het komende jaar gaat de PO-Raad met haar leden in gesprek over verdere verankering van de code.

De bewindslieden van OCW komen met deze brief omdat ze vinden dat het vertrouwen in onderwijsbestuurders is geschaad door incidenten, zoals bij de voormalige scholenkoepel Amarantis voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. De PO-Raad bericht de komende tijd op haar website over ontwikkelingen bij de verschillende onderwerpen uit de brief.

VorigeConferentie Toezichthouders geeft inzichten in verantwoordelijkheden
VolgendeZwolse scholen zoeken samenwerking in China
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter