10 april 2013. De nieuwe regeling personele bekostiging PO voor het schooljaar 2013-2014 is onlangs ondertekend door de minister en daarmee beschikbaar voor de leden van de PO-Raad. In dit artikel wordt een korte toelichting gegeven op de regeling waarin zowel investeringen als bezuinigingen per 1 augustus 2013 zijn verwerkt.

Compensatie gestegen werkgeverslasten 2013

De bedragen zoals die nu zijn gepubliceerd voor 2013-2014 zullen nog worden aangepast. Deze aanpassing heeft met name betrekking op de compensatie van gestegen werkgeverslasten voor 2013 (geldt dus ook voor de huidige GPL 2012/2013), vastgesteld op grond van de referentiesystematiek. Deze compensatie wordt bekend gemaakt na het voorjaarsoverleg van het kabinet (ca. juni). In 2011 en 2012 behelsde de compensatie voor gestegen werkgeverslasten een stijging van de GPL van respectievelijk 0,58% en 0,42%.

GPL-ontwikkeling

De GPL- ontwikkeling voor het onderwijzend personeel gaat omhoog met 0,095%. De indexering voor de directie bedraagt 0,095%. Eén en ander is m.n. toe te schrijven aan het budget dat in het kader van het actieplan leerkracht aan de GPL is toegevoegd

In de GPL isde voor de functiemixende inkorting van hetcarrièrepatroon is voor 2013/2014 gezamenlijk circa €13 mln verdisconteerd. Inclusief de middelen in het kader van de intensivering van het actieplan leerkracht in 2009 (€ 75 mln.) is nu tot en met 2013/2014 ca. €310 mln. toegevoegd aan de lumpsum, in het kader van het actieplan leerkracht.

Gewichten

Het bedrag voor de impulsgebiedentoeslag wordt gekoppeld aan de ophogingvan de GPL van het onderwijzend personeel. Hierdoor wordt voor een school die in een betreffend postcodegebied ligt nu € 1683,- uitgekeerd voor elke leerling met een gewicht 0,3 of 1,2.

De wijze van bekostiging ter bestrijding van onderwijsachterstanden, op basis van het schoolgewicht staat op dit moment ter discussie. Een en ander zou in de nabije toekomst kunnen leiden tot een aanpassing van de wijze van bekostiging. Meer informatie hierover volgt op korte termijn.

Professionalisering schoolleiding

In de onderwijsbegroting 2013 was een bedrag van oplopend tot ca. € 30 mln. opgenomen, voor de professionalisering van de schoolleiding. In dit kader is onlangs de CAO aangepast. Het budget hiervoor wordt aan de schoolbesturen uitgekeerd via de directietoeslag (aanvullende bekostiging schoolleiding). In de toeslag voor scholen tot en met 97 leerlingen is een bedrag van € 2.170 verwerkt. Voor scholen met meer dan 97 leerlingen wordt dit bedrag twee maal uitgekeerd. De bijzondere bekostiging ten behoeve van de professionalisering van de schoolleiding gaat echter in per januari 2013. Daarom zullen voor de laatste 7 maanden van het huidige schooljaar 2012/2013 via een separate beschikking middelen worden toegekend aan schoolbesturen, op basis van het aantal leerlingen per 1 oktober 2011.

Prestatiebox

Vanaf het schooljaar 2013/2014 wordt de aanpassing van de bedragen van de prestatiebox meegenomen in de regeling bekostiging personeel. Voor het (speciaal) basisonderwijs ontvangt een schoolbestuur een bedrag van €82,99 per leerling en €1.954,-- per school om de ambities vanuit het bestuursakkoord kracht bij te zetten. Voor het (V)SO gaat het hier om een bedrag van €128,52 per leerling en €3.420,-- per school.

Bezuiniging

In de onderwijsbegroting voor 2013 was echter ook een bezuiniging voor het primair onderwijs aangekondigd van €57 mln per 2014 oplopend tot structureel ca. €78 mln vanaf 2017. Deze bezuiniging is voor het schooljaar 2013/2014 verwerkt door een verlaging van het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid. Dit budget volgt daarom niet de stijging van de GPL, maar neemt af met een percentage van 2,14% (dit komt neer op een bezuiniging van ca. € 15 mln. voor de PO-sector) De hoogte en invulling van de oploop in bezuiniging voor latere jaren is afhankelijk van nadere besluitvorming door het kabinet.

De regeling bekostiging 2013/2014, als ook een overzicht van alle bekostigingsgegevens staat hieronder.

VorigeScholieren uit Schijndel en Oss succesvol met website Gepest-worden.nl
VolgendeKleuter zwaar overvraagd op school
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter