15 januari 2013. De leden van de PO-Raad hebben met een grote meerderheid ingestemd met het bereikte principeakkoord over de personele gevolgen van de invoering van Passend onderwijs. 90% van de respondenten op de (digitale) ledenraadpleging gaf aan dat we aan de slag kunnen met het akkoord tussen PO-Raad, VO-raad, OCW en de vakcentrales. De PO-Raad neemt daarbij natuurlijk de genoemde aandachtspunten van de leden mee.

Vanuit de PO-Raad zal via de vertegenwoordiging in de begeleidingscommissie bewaakt worden, dat er sprake is van een simpele, maar scherpe nulmeting door het Participatiefonds (met herhalingen in de tijd), om de problematiek goed in kaart te kunnen brengen (en te kunnen houden). Met betrekking tot de reikwijdte van deze nulmeting heeft de PO-Raad het belang van andersoortige verbintenissen (met name detacheringen) al ingebracht. Dit zal in de inventarisatie worden meegenomen. In een bestuurlijk overleg zal aan de hand van de resultaten van de nulmeting worden besloten of deze groep(en) onderdeel gaan uitmaken van de werking van het akkoord. Ook de werkzaamheden ten behoeve van het MBO zullen in de nulmeting worden meegenomen. Met betrekking tot het voeren van Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) kan gesteld worden, dat de situatie waarin er geen overeenstemming wordt bereikt, kan leiden tot arbitrage of een gang naar de rechter. Dit laat onverlet dat de huidige werkgever Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) zal voeren over deze groep medewerkers in het uiterste geval. De bedoeling van het akkoord is uiteraard, dat dit niet nodig zal zijn. Verder zal duidelijk zijn, dat het hier gaat om een landelijk akkoord, gericht op het zo effectief mogelijk oplossen van een (mogelijke) problematiek en gebaseerd op enerzijds expertisebehoud en anderzijds personele belangen. Het gaat niet om een landelijke opzet voor arbeidsbemiddeling: dit zal op regionaal/lokaal niveau moeten plaatsvinden. Tenslotte zal duidelijk zijn, dat het bij dit akkoord nadrukkelijk gaat om een 'inspanningsverplichting' van meerdere partijen, om de problematiek zo goed mogelijk op te lossen. Uiteraard zal de PO-Raad daarbij zorgdragen voor tijdige en heldere informatie over het verdere verloop van het proces.

Trefwoorden: Passend onderwijs, Werkgeverszaken

VorigeLevenslooptegoeden onder 3000 euro verplicht opnemen
VolgendeNCB lanceert app voor Nederlandse taal en inburgering
Reacties (1)
Gebruiker
Leden geven groen licht voor akkoord Passend onderwijs
18-1-2013

Vraag: wat mag ik hieruit concluderen voor het personeel van de AB diensten die werkzaam zijn binnen de samenwerkingsverbanden of ROC's?

Laat een reactie achter