22 mei 2012

De PO-Raad heeft verheugd gereageerd op het schrappen van de bezuinigingen op Passend onderwijs en op de fasering van de invoering. Dit heeft echter wel gevolgen voor sociale plannen, die reeds zijn afgesloten.
De minister heeft in haar brief aan de schoolbesturen meegedeeld dat eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de voorgenomen bezuiniging op Passend onderwijs, ingetrokken moeten worden. Naar aanleiding daarvan heeft het Participatiefonds gekeken naar de gevolgen voor de sociale plannen.
Als u werkgelegenheidsbeleid heeft en vindt dat er toch medewerkers moeten afvloeien, dan dient u opnieuw met de vakcentrales te overleggen. U kunt daarna aan het Participatiefonds aantonen dat u overeenstemming heeft over de reductie van personeel. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de gevolgen van krimp van leerlingaantallen en de daarmee gepaard gaande daling van de bekostiging.
Als er inderdaad sprake is van ontslag op grond van andere redenen dan de bezuiniging op Passend onderwijs, dan verwacht de PO-Raad dat de centrales snel de eerder gemaakte afspraken zullen bevestigen. De toetsing door het Participatiefonds zou vervolgens niet moeten stuklopen op termijnen als deze zijn overschreden door hernieuwd overleg met de bonden in Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO).
Als sprake is van verschillende redenen waarop een overeengekomen reductie in het sociale plan was gebaseerd, dan zal een nieuw sociaal plan alleen die reductie bevatten die niet samenhangt met de bezuinigingen Passend onderwijs. Ook hier spreekt de PO-Raad de verwachting uit dat dit overleg met bonden snel en zonder verdere complicaties kan verlopen.
Overigens zal bij de invoering van Passend onderwijs sprake zijn van belangrijke verleggingen van geldstromen. Dat kan te zijner tijd opnieuw reductie van de formatie bij sommige organistaies noodzakelijk maken. Dan zal ook opnieuw overleg met de bonden moeten worden gevoerd.
Als u ontslagbeleid heeft, is niet een overeengekomen en uitgevoerd sociaal plan maatgevend voor de positieve toetsing van ontslagen door het Participatiefonds, maar een daling van de personele lumpsum. Een sociaal plan is bij ontslagbeleid alleen nodig als u om andere redenen dan een daling van de bekostigingen wilt komen tot een reductie van de formatie.
De ontslagkosten van mensen die vrijwillig ontslag hebben ingediend, worden alleen door het Participatiefonds vergoedt als het besluit en de uitvoering van dit besluit vóór 26 april 2012 liggen. Als de afspraak reeds voor 26 april is gemaakt, maar de uitvoering daarna plaatsvindt, dan vergoedt het Participatiefonds de kosten niet.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Speciaal Onderwijs, Werkgeverszaken

Relevante links:Lees ook het bericht op de website van het Participatiefonds

VorigeSuccesvolle ict toepassingen in het basisonderwijs. Wat werkt nu echt
VolgendeVerhalenvertellers overvallen Zwolse basisscholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter