11 mei 2012

Minister van Bijsterveldt is voornemens om voor de invoering van Passend onderwijs een schooljaar langer de tijd te nemen. Met ingang van schooljaar 2014/2015 krijgen de schoolbesturen dan zorgplicht voor alle leerlingen. De PO-Raad is blij met deze fasering. Na het niet doorvoeren van de geplande bezuiniging komt de minister hiermee ook tegemoet aan de zorg van onder andere de PO-Raad dat er te weinig tijd was voor de invoering van Passend onderwijs.
De minister van onderwijs stuurde op vrijdag 11 mei een brief naar de Eerste Kamer waarin ze meer duidelijkheid geeft over de nu onstane situatie rond de invoering van Passend onderwijs. De minister geeft daarin aan dat er nu een ruimer financieel kader is voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden om Passend onderwijs vorm te geven. De scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hoeven daarom de klassen niet te vergroten. Daarnaast is er meer geld beschikbaar voor extra ondersteuning aan leerlingen. De schoolbesturen zullen zo spoedig mogelijk per brief nader geïnformeerd worden. Schoolbesturen kunnen op basis daarvan eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de bezuiniging intrekken.
Ten aanzien van de fasering van invoering wil de minister een jaar meer tijd nemen. Indien de Eerste Kamer voor 1 augustus 2012 de behandeling van het wetsvoorstel afrondt, hebben scholen en schoolbesturen twee schooljaren de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel. Het gaat dan om de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband en het opstellen van het ondersteuningsplan. Verder is er meer tijd voor de medezeggenschap van ouders en leraren, de afstemming met jeugdzorg, de professionalisering van leraren en een goede informatievoorziening naar ouders.
In haar brief wijst de minister ook op het feit dat er bij de invoering van Passend onderwijs sprake blijft van personele gevolgen door het verleggen van geldstromen. Het gaat hierbij onder meer om het verleggen van de geldstroom voor ambulante begeleiding. De minister geeft aan dat rekening houdend met de fasering de middelen voor ambulante begeleiding tot aan schooljaar 2016/2017 besteed moeten blijven aan de inzet van ambulant begeleiders, tenzij er afspraken zijn gemaakt over de overname van personeel door het nieuwe samenwerkingsverband.
De PO-Raad is met de minister, de vakbonden en andere sectororganisaties verder in gesprek over de invoering van Passend onderwijs en de consequenties daarvan voor het personeel.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Speciaal Onderwijs, Onderwijskwaliteit

Relevante links:Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Passend onderwijs

VorigeMediaopvoeding voor peuters en kleuters stimuleren en bijsturen
VolgendeHavisten mogen diploma halen in Rijssen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter