Schoolbesturen kunnen niet anders dan nu al anticiperen op de nieuwe wetgeving over Passend onderwijs, en zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk gedwongen ontslag te voorkomen. De PO-Raad blijft er bij de minister op aandringen dat er snel duidelijkheid komt over de verdeling van de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor mobiliteit Passend onderwijs. Voor de gevolgen op de personele bekostiging door de bezuinigingen op het Passend onderwijs heeft de sector, conform de CAO PO, minstens twee schooljaren nodig.
De SP heeft vragen aan de minister gesteld over scholen die vooruit zouden lopen op de wetgeving Passend onderwijs. Deze schoolbesturen zouden nu al banen schrappen. In de beantwoording wijst de minister er op dat zij de schoolbesturen bij brief van 23 september jl. heeft gevraagd om te anticiperen op de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.

Ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid

De CAO PO biedt schoolbesturen de keuze uit ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid. Schoolbesturen met ontslagbeleid zijn gedwongen om personeel met ingang van het schooljaar 2012-2013 in het rddf te plaatsen, om per schooljaar 2013-2014 tot ontslag over te kunnen gaan. Schoolbesturen met werkgelegenheidsbeleid hebben zelfs (ten minste) twéé schooljaren nodig om ontslag te effectueren. Deze schoolbesturen zijn daarom nu al, noodgedwongen, bezig met het uitvoeren van de eerste fase van hun sociaal plan: de vrijwillige fase.
Om mobiliteitsbeleid te faciliteren en te ondersteunen is tussen OCW, sectorraden en vakbonden een convenant mobiliteit Passend onderwijs gesloten. Daarbij komt in totaal 60 miljoen beschikbaar. Deze convenantafspraken kunnen worden ingepast in de sociale plannen die op lokaal niveau worden afgesloten.

PO-Raad dringt aan op duidelijkheid

In 2012 komt het eerste deel, 30 miljoen, beschikbaar. Schoolbesturen en vakbonden kunnen pas afspraken maken voor hun sociale plannen als er meer duidelijkheid is over de verdeling van deze middelen. De PO-Raad heeft er bij OCW op aangedrongen hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, maar tot op heden zijn de exacte bedragen per schoolbestuur met scholen voor (v)so zijn nog steeds niet bekend.
De PO-Raad heeft met de bonden bij de minister erop aangedrongen dat zij duidelijkheid moet verschaffen over het controle protocol. Daarin wordt namelijk gesuggereerd dat middelen die worden besteed aan 'collectieve vertrekpremies' als ondoelmatig besteed worden aangemerkt. De PO-Raad adviseert zijn leden dan ook om nog geen financiële afspraken in sociale plannen vast te leggen, totdat zij duidelijkheid hebben van het ministerie over de verdeling van financiële middelen naar aanleiding van dit akkoord.


Trefwoorden:

Passend onderwijs, Werkgeverszaken, Bekostiging

Relevante links:Veelgestelde vragen ontslag-of werkgelegenheidsbeleidStandpunten van de PO-Raad mbt Passend onderwijsMeer Passend onderwijs

VorigeNew Kids on the Web en de Meldknop
VolgendeVerkeersplan door leerlingen opgesteld
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter