20 december 2012

De PO-Raad zal in overleg treden met de bewindslieden van OCW over een uniforme financiële rapportage volgens een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Wij staan positief tegenover de motie, mits de definitieformulering door het veld zelf kan worden opgepakt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat de schoolbesturen zich op transparante wijze verantwoorden naar hun omgeving. De administratieve last daarvan moeten we echter zo veel mogelijk beperken. Daarom zal de PO-Raad de uiteindelijke afspraken over rapportage meenemen in het project Vensters PO.

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting is de motie van de PvdA-Kamerleden Jadnanansing en Ypma aangenomen. In de motie wordt de minister van OCW verzocht om met de sectorraden tot afspraken te komen om meer grip te krijgen op de hoogte en aard van de uitgaven aan overhead bij onderwijsinstellingen. De Kamerleden willen hiervoor de rapportage van de uitgaven verdelen in bijvoorbeeld (1) het primaire proces, (2) de ondersteuning en (3) de huisvesting. De Kamer vraagt via deze motie de minister ook om samen met de sectorraden te komen tot een bandbreedte voor deze drie uitgavenposten.

Verschillende rapportages van de overhead in het primair onderwijs geven verschillende (zeer lage) percentages. Dit komt omdat de definitie van overhead niet eenduidig is vastgelegd. Voor een goede discussie over de overhead is dit een vereiste. Vervolgens kunnen de schoolbesturen op basis van dit kengetal, via Vensters PO, hun stakeholders actief informeren. Venster PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem. De lancering hiervan staat gepland voor 2014-2015.

In de motie is ook sprake van een normatief vastgestelde signaleringsgrens voor de overhead. De PO-Raad waarschuwt dat een dergelijke signaleringsgrens een eigen leven kan gaan leiden. Dat kan de discussie over nut, noodzaak en omvang van de overhead binnen het schoolbestuur belemmeren.

Trefwoorden:

Financiën, Onderwijsinspectie

VorigeHeeft onderwijs een privacy probleem?
VolgendeLobby-update: Kamer met reces, stemmingen over begroting OCW achter de rug
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter