Geactualiseerde handreiking bestuursmodellen Passend onderwijs

12 december 2012

De handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs zijn herzien. De wijzigingen in de handreiking betreffen een aantal juridische aanscherpingen naar aanleiding van vragen vanuit de diverse samenwerkingsverbanden en enkele nieuwe elementen die voortkomen uit de behandeling van de wetgeving Passend onderwijs in de Eerste Kamer. Omdat het in een aantal gevallen om substantiële wijzigingen gaat ten opzichte van de versie van april 2012 is het van belang deze herziene handreiking zo mogelijk bij de uiteindelijke vormgeving van uw statuten te betrekken.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van april 2012 zijn de volgende:

De bepaling over de geschillenregeling en mediation is, in afwachting van de concrete uitwerking van de landelijke arbitragevoorziening door OCW, geschrapt;

In het Raad van Beheermodel is de besluitvorming omtrent het ondersteuningsplan nu meer in termen van een gezamenlijke bevoegdheid van het dagelijks en het algemeen bestuur omschreven. Het DB – of de directeur-bestuurder als DB – en het AB stellen dit plan dus samen vast. Dit vanuit de overweging dat het laten vaststellen van dit plan door alleen het DB geen recht doet aan de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid die in het RvB model juist bij het bestuur als geheel ligt. Het AB heeft als intern toezichthoudend orgaan het recht van goedkeuring op het vast te stellen plan (dus ja/nee). Schematisch:
* DB: verantwoordelijk voor opstellen en uitvoeren ondersteuningsplan;
* AB: goedkeuring van het voorliggende plan;
* Bestuur (DB+AB): vaststelling/wijziging ondersteuningsplan.

De eerdere bepaling 'Toelatingsadviescommissie' (feitelijk de adviescommissie toelaatbaarheid) is in de herziene versie geschrapt. Naast het feit dat de aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur er nog niet is, legt een samenwerkingsverband zich hiermee in feite op voorhand al vast op de organisatie van het deskundigenadvies (nl. in de vorm van een commissie, aantal leden e.d.), terwijl er landelijk ook modellen worden onderzocht om het deskundigenadvies meer op het niveau van de scholen te positioneren, binnen het geheel van indiceren en arrangeren op schoolniveau. Door in de statuten een dergelijke adviescommissie op te nemen wordt bovendien de medezeggenschap op de vormgeving van de ondersteuningstoewijzing beperkt. De Minister heeft uitdrukkelijk laten weten dat dit niet de bedoeling is.

De Minister heeft in de Eerste Kamer toegezegd dat de afvaardiging door de MR-en naar de ondersteuningsplanraad (OPR) niet beperkt hoeft te worden tot ouders / personeelsleden die in de MR zitting hebben. In de statuten is nu opgenomen dat het een voordracht betreft door de MR-en en niet langer 'door en uit' de MR-en. De Wet Passend onderwijs wordt op dit punt gerepareerd met een Nota van Wijziging (via een zgn. veegwet).

Bij de besluitvormingsvarianten is een Optie C toegevoegd waarbij een meerderheidsbesluit alleen tot stand kan komen als er een meerderheid is van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband EN een meerderheid van het aantal schoolbesturen. Deze variant waarborgt dat er een breed draagvlak tot stand moet komen voor een besluit waarbij kleine en grote schoolbesturen elkaar nodig hebben.

Via onderstaande links kunt u de herziene handreiking downloaden.

Trefwoorden:

Passend onderwijs

Relevante links:Handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs (pdf)Handreiking Bestuursmodellen Passend onderwijs (doc)Instrumentarium Passend onderwijs

VorigeDesign denken: een innovatieve mindset deel 1
VolgendeDesign denken: een innovatieve mindset deel 2
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter