23 oktober 2012

Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding om de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud en aanpassingen aan schoolgebouwen over te hevelen van de gemeenten naar de schoolbesturen. Om dit mogelijk te kunnen maken moet een bedrag aan het gemeentefonds worden onttrokken, om vervolgens weer aan de Lumpsum van de scholen te worden toegevoegd. Over de hoogte van dit bedrag zijn de ministeries van OCW en BZK in onderhandeling. Daarnaast werkt OCW aan een aantal overgangsmaatregelen. In overleg met de PO-Raad zal de minister dit uitwerken in een ministeriële regeling. Verder is de PO-Raad in gesprek met de minister en kenniscentrum Ruimte-OK over de noodzakelijke ondersteuning van besturen bij de uitvoering van deze taak. Het voornemen is nog steeds deze overheveling te realiseren per 1 januari 2014.

Lopende aanvragen

Ook is het de bedoeling dat op bezwaren en (hoger) beroepen die nog lopen tegen een besluit van de gemeente, het oude recht van toepassing blijft. Toegekende aanvragen voor 2013 (ook als die pas in 2014 worden uitgevoerd) moeten dan ook door de gemeente worden bekostigd. Dit betekent in de praktijk dat aan nieuwe aanvragen die nu nog ingediend gaan worden voor het programma 2014 geen uitvoering meer gegeven zal worden indien het wetsvoorstel inderdaad op 1 januari 2014 in werking treedt. Reguliere aanvragen dienen namelijk voor 1 februari 2013 (o.g.v. de modelverordening voorzieningen huisvesting) ingediend te worden waarna deze voorzieningen op het programma huisvestingsvoorzieningen 2014 geplaatst worden. Op grond van het overgangsrecht kan dit programma echter vervallen indien de streefdatum van invoering van het wetsvoorstel wordt gehaald.

Geen zekerheid invoeringsdatum

Omdat enerzijds er op dit moment nog geen duidelijkheid is over de vraag wanneer een nieuw kabinet kan aantreden en anderzijds de minister voor 1 oktober 2013 de nieuwe programma's van eisen voor de materiële instandhouding “ met daarin de component buitenonderhoud - voor 2014 moet vaststellen, wordt de tijd om het wetgevingstraject te kunnen doorlopen erg krap. Er kan dus op dit moment geen garantie worden gegeven dat de wetswijziging daadwerkelijk op 1 januari 2014 zal ingaan.

Aanvragen voor het programma 2014 toch indienen

Het is dan ook belangrijk dat besturen conform de geldende wetgeving en huisvestingsverordeningen vóór 1 februari2013 aanvragen indienen voor huisvestingsprogramma van 2014. Mocht de invoering van deze wijziging onverhoopt toch worden verschoven naar 1januari 2015, dan kan toch in aanmerking worden gekomen voor de toekenning van vergoedingen van noodzakelijk onderhoud.

Trefwoorden:

Huisvesting, Instandhouding

Vorige11 prikkelende mediawijsheidpresentaties op De Onderwijsdagen
VolgendeInternet der Dingen plek in technisch onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter