De regeling waarbij scholen die worden samengevoegd, gedurende twee jaar een aflopende compensatie voor de daling van de bekostiging ontvangen, wordt verruimd. De PO-Raad is blij met deze maatregelen, waarvoor zij al langere tijd, bij zowel het ministerie als de politiek, heeft gepleit.
Op dit moment is die compensatie in het eerste jaar 100% en in het tweede jaar 50%. In het derde jaar moet de gefuseerde school het dan doen met de reguliere bekostiging. In de praktijk bleek het voor scholen in krimpgebieden nauwelijks mogelijk de bekostiging tijdig aan de dalende leerlingenaantallen aan te passen. Bovendien staat door een dalende bevolking in krimpgebieden het voortbestaan van scholen onder druk. Juist in deze gebieden is â volgens de minister - een bredere regionale aanpak van het onderwijsaanbod belangrijk. De praktijk wijst uit dat de huidige termijn voor veel scholen te kort is om de organisatie, bekostiging en uitgaven goed op elkaar te laten aansluiten.
Verlenging compensatie Door verlenging van de compensatie bij fusie krijgen schoolbesturen meer tijd om goede oplossingen te realiseren. Volgens het nieuwe voorstel ontvangen de scholen het eerste jaar 100% extra bekostiging, het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40% en het vijfde jaar 20%.
Naast deze maatregel wordt een wetsvoorstel voorbereid dat het mogelijk maakt scholen vijf jaar in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm in stand te houden. Beide maatregelen geven de schoolbesturen meer ruimte om de organisatie aan te passen. De regelgeving voor samenvoeging van basisscholen wordt met ingang van 1 augustus 2012 doorgevoerd.

VorigeBurgelijke stand in de geschiedenisles
VolgendeSkills Masters 2012 nu ook voor horeca
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter