Eind 2011 is de handreiking "Verantwoording van financiën" uitgebracht. Deze handreiking heeft tot doel de schoolbesturen te ondersteunen bij hun verantwoording van de financiën in het algemeen en de vermogenspositie in het bijzonder.

Eigen visie op verantwoording van financiën

De handreiking "verantwoording van financiën" is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitvoerige discussie in het netwerk bekostiging van de PO-Raad over de inzet van beschikbare middelen c.q. de functie van het vermogen in relatie tot het realiseren van gestelde doelen en te behalen leerresultaten. Aanleiding van één en ander is de aanhoudende maatschappelijke en politieke discussie over de vermogenspositie van schoolbesturen in het primair onderwijs. Het is daardoor van groot belang dat de sector zelf met een visie komt over hoe de verantwoording van het financieel beleid inhoud krijgt en wat een passende reactie is op een te krappe of te forse financiële positie.

Model toetsingskader

In dit kader wordt een wijze van evalueren en verantwoorden van de financiële positie voorgesteld, zonder dat hier sprake is van nauwkeurige richtlijnen en / of harde normen.
In bijgaand model wordt een dergelijke wijze (toetsingskader) voorgesteld, die o.a. uitgaat uit van de principes en uitgangspunten zoals geformuleerd in het rapport van de Commissie
Don. Enerzijds geeft dit model aan de hand van een set van kengetallen (in historisch perspectief) aan de hand waarvan men zich een eerste beeld kan vormen van de financiële positie van het schoolbestuur. Anderzijds bepaalt het model in hoeverre een schoolbestuur nog financiële ruimte heeft, dat nog ingezet kan worden voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Eén en ander kan mogelijk aanleiding geven tot een nadere verantwoording in het jaarverslag.
Het is de bedoeling om zowel de handreiking als het toetsingskader eerst in de praktijk uit te proberen en na evaluatie ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene ledenvergadering van december 2012. We verzoeken u daarom vriendelijk om deze handreiking (inclusief daarbij horend toetsingskader) in de praktijk te toetsen door deze te hanteren bij de verantwoording in het jaarverslag 2011. Vervolgens kunt u rond de zomervakantie 2012 door de PO-Raad worden bevraagd over de relevantie en toepasbaarheid van deze handreiking.


Trefwoorden:

Financieel beheer, Financieel management, Toolbox

Relevante bestanden: Handreiking Verantwoorden van financien Model toetsingskaderRelevante links:Eerst kiezen, dan delen: Optimale koppeling onderwijskundig en financieel beleidMeer handige instrumenten: Toolbox

Vorige1 februari Open huis aan ROC Nova College
VolgendeLeren en het brein
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter