Vandaag is in Den Haag het bestuursakkoord tussen het primair onderwijs en de bewindslieden van OCW ondertekend. Het akkoord geeft de schoolbesturen ruimte en vertrouwen om de goede dingen goed te doen. Iedere school kan een eigen keuze maken in het versterken van de kwaliteit. Daarbij worden de scholen niet belast met een extra verantwoordingsplicht. De verantwoording ligt bij de schoolbesturen via hun gebruikelijke kanalen, zoals het jaarverslag.
In het akkoord zijn op sectorniveau afspraken gemaakt over verhoging van de onderwijsopbrengsten en versterking van de professionaliteit in het primair onderwijs. Dit betreft onder andere de verdere invoering van opbrengstgericht werken, het verder terugbrengen van het aantal zeer zwakke scholen, een beter aanbod voor talentvolle leerlingen, het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders en het beter betrekken van ouders bij de prestaties van hun kinderen. Bovendien bevestigen PO-Raad en OCW het belang van brede vorming van de leerlingen: het onderwijs is meer dan taal en rekenen.

Achtergrond

De ondertekening is het laatste element van een onderhandelingsproces dat in de zomer van 2011 op verzoek van de leden startte. Op de ALV van 12 januari namen de leden van de PO-Raad het bestuursakkoord aan met 84 procent stemmen voor. Wel heeft het bestuur van de PO-Raad ingestemd met twee kanttekeningen die door de ALV werden ingebracht. Het ondertekenen van het akkoord houdt niet in dat de PO-Raad instemt met de bezuinigingen op Passend onderwijs. De PO-Raad behoudt zich het recht voor de plannen kritisch te blijven volgen, en zonodig te praten over aanpassing. Ook gaat de PO-Raad als vereniging geen activiteiten ondernemen in het kader van de uitvoering van de pilots prestatiebeloning. De PO-Raad zal de leden wel desgevraagd informatie verstrekken over de pilots. Het is vervolgens aan de individuele schoolbesturen of zij wel of niet participeren in een pilot.
De PO-Raad zal de komende weken de regio in gaan, om het bestuursakkoord nader toe te lichten.

Trefwoorden:

Vereniging, Goed bestuur, Onderwijskwaliteit, Passend onderwijs, Persbericht

Relevante bestanden: Bestuursakkoord Gezamenlijk persbericht: Primair onderwijs en OCW maken afspraken over verhogen onderwijskwaliteit Begeleidende brief bij bestuursakkoord aan leden PO-RaadRelevante links:Bestuursakkoord in de media

VorigeKwaliteit stages mbo wordt steeds beter
VolgendeGames van English Attack
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter