Tijdens de zomerperiode zijn er rond het thema Passend onderwijs diverse activiteiten ontwikkeld. Graag brengen wij u op de hoogte van wat er zoal plaats vindt. Naar aanleiding van de brief van de minister (juni 2011) over de regio-indeling vinden er momenteel gesprekken plaats met de besturen van de samenwerkingsverbanden waar de regiovorming problemen oplevert. Deze gesprekken met de besturen worden gevoerd met de PO-Raad en OCW en hebben als doel om knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Namens de PO-Raad is Dick Rasenberg projectleider implementatie passend onderwijs en voert hij de gesprekken. Deze verlopen tot op heden constructief. Begin oktober wordt hierover een rapportage opgeleverd.
Ook heeft de PO-Raad de uitwerking van het landelijk referentiekader weer opgepakt nadat we deze activiteit tijdelijk gestaakt hadden in verband met de actie tegen de bezuiniging van 300 miljoen. Eind juni is er in overleg met OCW een versnellingsaanpak opgesteld. Tijdens de zomerperiode zijn er, onder leiding van Miep van Hees, diverse bijeenkomsten georganiseerd met een aantal besturen en coördinatoren van samenwerkingsverbanden over de inhoud van het referentiekader. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met de ouderorganisaties en de onderwijsvakorganisaties. Tevens wordt het referentiekader nog besproken in het netwerk Passend onderwijs van de PO-Raad. Het is de bedoeling dat een volgende versie van het landelijk referentiekader 1 oktober gereed is. De PO-Raad heeft meegewerkt op inhoud omdat we dat belangrijk vinden, maar blijft van mening dat de invoering van het nieuwe stelsel in combinatie met de bezuinigingen nagenoeg onmogelijk is.
Ten slotte wordt het wetsvoorstel Passend onderwijs in het najaar verwacht. Zodra het wetsvoorstel en het landelijk referentiekader gepubliceerd worden zullen wij u hier uiteraard over informeren. Er zal dan tevens een werkagenda beschikbaar worden gesteld die als handreiking dient voor besturen en samenwerkingsverbanden om de uitwerking van Passend onderwijs komende periode vorm te geven.
Rapportage regiogesprekken OCW

VorigeAmsterdamse basisscholen in problemen door korten ID baan
VolgendeFocus op taal en rekenen slecht voor kwaliteit onderwijs
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter