De PO-Raad constateert dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen van basisscholen die deelnemen aan de taal- en rekenverbetertrajecten zijn verbeterd. In schooljaar 2009/2010 presteerden meer scholen boven de norm van de inspectie dan het schooljaar daarvoor en de gemiddelde scores van scholen waren toegenomen. Voor technisch lezen zijn er geen eenduidige conclusies te trekken. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor verbetertrajecten taal en rekenen die de Inspectie van het Onderwijs heeft opgesteld op verzoek van de PO-Raad.
De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij het verbeteren van het taal- en rekenonderwijs. Onder verantwoordelijkheid van de PO-Raad voert het Projectbureau Kwaliteit (PK) sinds schooljaar 2008/2009 driejarige taal- en rekenverbetertrajecten uit. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert deze trajecten. In schooljaar 2009/2010 namen 1305 basisscholen deel aan een taalverbetertraject. Voor de rekenverbetertrajecten betrof dit 544 basisscholen. Daarnaast werken 135 scholen voor speciaal onderwijs aan soortgelijke verbetertrajecten voor taal en rekenen. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: De PO-Raad ondersteunt de verbetering van het onderwijs in de basisvaardigheden, zoals taal en rekenen. Daar moeten we in blijven investeren. Deze vaardigheden hebben de leerlingen immers nodig om zich andere vakken en vaardigheden eigen te maken.
Volledig persbericht Monitor verbetertrajecten

VorigeTNO over de toekomst van cocreatie in het onderwijs
VolgendeBedrijfsleven vraagt meer e skills van mboers
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter