Schoolbesturen van SO-scholen ontvingen een brief van de minister over het uitstel en de temporisering van de bezuiniging op Passend onderwijs. In de brief staat onder andere dat voor schoolbesturen de maatregelen voor de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 (die waren aangekondigd per brief van 18 februari jl.) geen doorgang vinden. In 2012-2013 vindt er in het kader van Passend onderwijs geen verlaging van de bekostiging plaats. De brief staat open voor interpretatie waar het gaat om de middelen voor ambulante begeleiding per 1 augustus 2012. De brief suggereert dat deze middelen per 1 augustus 2012 nog niet overgaan naar de samenwerkingsverbanden. Telefonische toelichting door het departement leert dat dit punt inderdaad nog niet helder is. Zodra hierover meer duidelijkheid is, ontvangt u een nader bericht van ons.
De PO-Raad adviseert schoolbesturen overigens met klem het overleg over sociale plannen voort te zetten, aangezien ook deze nieuwe situatie gevolgen zal hebben voor het personeel. De CAO PO verplicht schoolbesturen om centrales voor overheidspersoneel zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als voorzien wordt dat de werkgelegenheidsgarantie niet te handhaven is. Die situatie is onveranderd en dus is DGO nu op zijn plaats. Schoolbesturen hebben door het uitstel en de temporisering nu meer tijd om in overleg met bonden te komen tot maatwerkoplossingen voor hun personeel; meer tijd vooral om afspraken te maken die gedwongen ontslag te voorkomen.
Schoolbesturen met ontslagbeleid kunnen de wens hebben de afvloeiïngslijsten onder te verdelen naar functiecategorie. Hierover is DGO voeren noodzakelijk. Gezien het belang van de samenstelling van deze lijsten voor individuele medewerkers, is ook hier DGO voeren op de kortst mogelijke termijn noodzakelijk. Stel dit niet uit, want daarmee zouden bonden een extra argument in handen hebben om hiermee niet in te stemmen.
Klik hier voor de brief van de minister Lees ook: Acties werpen vruchten af

VorigeForse afname aantal zeer zwakke scholen in primair onderwijs
VolgendeUniek experiment onderwijs en ICT in Kampen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter