De PO-Raad vindt het een goede zaak dat de minister haar advies volgt met betrekking tot de toetsing in het primair onderwijs. Hierdoor komt het schooladvies centraal te staan in de overgang van basisschool naar brugklas en kunnen scholen maximaal gebruik maken van de onderwijstijd in groep 8. De PO-Raad benadrukt wel het risico van teveel nadruk op het toetsen van basisvaardigheden. Het onderwijs is meer dan alleen de scores op het gebied van taal en rekenen. In bijgaand document vindt u een uitgebreide beschrijving van het voorstel van de minister met de reactie van de PO-Raad.
In de beleidsbrief Toetsing in het primair onderwijs geeft minister Van Bijsterveldt een overzicht van alle maatregelen die ze wil treffen op het gebied van toetsing in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. De brief behandelt de invoering van een centrale eindtoets voor taal en rekenen, het verplichte gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en de ontwikkeling van een maat voor de toegevoegde waarde van scholen.
Eindtoets
De PO-Raad heeft samen met VO-raad en AVS, na onderzoek en raadpleging van het veld, advies uitgebracht aan de minister over een soepelere overgang van basisschool naar brugklas. In haar voorstellen heeft de minister hiervan de meeste punten overgenomen. Het belangrijkste resultaat daarvan is dat de eindtoets wordt afgenomen tussen half april en half mei. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad: De minister volgt ons advies om de onderwijstijd in groep 8 beter te benutten en om het schooladvies centraal te zetten in de overgang naar de brugklas. Dat is een voordeel voor de leerlingen en de scholen.
Leerlingvolgsysteem
De verplichting om een leerling- en onderwijsvolgsysteem te gebruiken, zal in het basisonderwijs geen grote gevolgen hebben. Uit onderzoek blijkt immers dat 95% van de basisscholen op dit moment al gebruik maakt van een systeem om de vorderingen van de leerlingen vast te leggen. In het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is het gebruik van een volgsysteem echter nog geen gemeengoed. Kete Kervezee: De scholen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen alleen met extra ondersteuning op de korte termijn, die de minister voorstaat, aan de verplichting van een volgsysteem voldoen.
Toegevoegde waarde
De PO-Raad vindt dat de minister in haar plannen voor het meten van de toegevoegde waarde van scholen teveel neigt naar een afrekencultuur gaan. Ze legt daarbij zelfs een mogelijke koppeling met prestatiebeloning. De PO-Raad vindt dat daarmee een tegenstelling wordt gecreëerd tussen de belangen van de leerlingen en de belangen van de school. Kete Kervezee: De eindtoets is geen examen. Deze is bedoeld als objectieve meting van het niveau van de leerling. Dat kun je niet vermengen met een instrument voor beloningsbeleid. De PO-Raad gaat de komende tijd met haar leden en deskundigenin gesprek over het meten van de toegevoegde waarde in het onderwijs.

VorigeAnticiperen op bezuinigmaatregelen betekent ontslagen onontkoombaar
Volgende28 februari in Amsterdam protest tegen onderwijsbezuiniging
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter