De recente daling van het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2009-2010 voortijdig is gestopt met school betreft 39.600. Dat meldt minister Van Bijsterveldt in haar brief aan de Tweede Kamer van 17 februari 2011. Daarnaast gaat zij in deze brief in op acties om volgend jaar de doelstelling van maximaal 35.000 te halen en de aanpak om de aangescherpte doelstelling van het kabinet Rutte van maximaal 25.000 nieuwe vsv'ers in 2016 te realiseren. Verbeteringen van het onderwijs, gezamenlijke ondersteuning vanuit zorg/veiligheid/arbeidsmarkt én scherp toezicht en strakke handhaving vormen de basis om de doelstelling richting 25.000 te bereiken. In combinatie met een sterke coördinerende rol van de contactgemeente moeten deze drie pijlers zorgen voor regionaal succes.

Verlenging uitvoeringsregeling
Voor de convenantpartners is het van belang dat de 'Uitvoeringregeling bestrijding vsv' met één jaar wordt verlengd. Concreet betekent dit dat de prestatiesubsidie voor de convenanten en de subsidie voor de onderwijsprogramma's met één jaar worden verlengd. Via de accountmanagers VSV zal hier meer informatie worden verstrekt.

Schooluitval 100% in beeld
Het laatste convenantjaar (2010-2011) waarvoor de afspraak 40% reductie geldt is al halverwege. Om de doelstelling van 35.000 te halen is een versnelling nodig: een daling van 4.600. Een stevige klus. Die uitdaging wordt des te groter naarmate de 'harde kern' van de problematiek dichterbij komt. Goede sturingsinformatie zoals de maandrapportages van DUO zijn essentieel om schooluitval 100% in beeld te krijgen, te monitoren en effectief aan te kunnen pakken. Daarnaast zijn er ook andere vsv-producten beschikbaar om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de problematiek, zoals de vsv-verkenner, vsv-factsheets per RMC-regio en onderwijsinstellingen en de cijfertabellen van DUO.

Gebruik Digitaal Verzuimloket
Het goed melden van ongeoorloofd verzuim door álle scholen en instellingen is noodzakelijk om de teruggang tot maximaal 25 000 voortijdig schoolverlaters in 2016 te kunnen realiseren. Ongeoorloofd verzuim van lessen is vaak een voorbode van voortijdige schooluitval. Zonder melding weet een gemeente (RMC en leerplicht) niet welke jongere moet worden aangesproken. Een snelle en efficiënte aanpak van spijbelen is daarom van groot belang. Het Digitaal Verzuimloket maakt zichtbaar dat ongeveer de helft van de mbo-instellingen nog onvoldoende meldt en dus hun verzuimadministratie niet op orde heeft.

U kunt een exemplaar van de vsv-cijferbrief en de bijlagen (o.a. de Cijferbijlage) aanvragen. Medio maart 2011 zijn de factsheets met vsv-cijfers per RMC-regio en MBO-onderwijsinstelling beschikbaar en is tevens de www.vsvverkenner.nl geupdate.

Meer informatie: http://www.aanvalopschooluitval.nl/vervolg.php?h_id=2&s_id=105&titel=VSV-Cijferbijlage

VorigeVoorleesactie op basisscholen over duurzaamheid
VolgendeMeisjes profiteren meer van Tweede Fase dan jongens
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter