Via overheid.nl vraagt het ministerie van OCW u te reageren op een wetsvoorstel om de stichtings- en opheffingssystematiek in het primair onderwijs op een aantal punten te versoepelen. In het voorstel zijn 2 belangrijke aanpassingen opgenomen.

Op de eerste plaats geeft het wetsvoorstel extra mogelijkheden voor een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs. Tot op heden is het voor een dergelijk bestuur formeel niet mogelijk zelf het initiatief te nemen een nieuwe openbare school te stichten. Dit initiatief ligt nog altijd bij het college van burgemeester en wethouders. Het voorstel voorziet erin dat naast het college van burgemeester en wethouders ook het schoolbestuur zelf de mogelijkheid krijgt het initiatief te nemen een nieuwe school te stichten. Daarnaast wordt het mogelijk dat een dergelijk bestuur zélf besluit tot opheffing van een openbare school. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat de gemeenteraad vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs de kans heeft gekregen de openbare school over te nemen (om deze vervolgens weer zelf in stand te houden). Ten slotte krijgen ouders het initiatiefrecht om te komen tot de stichting van een openbare school. Met dit voorstel wordt een toezegging van voormalig staatsecretaris Dijksma aan de VOS/ABB ingelost.

Op de tweede plaats wordt de termijn waarbinnen een basisschool onder de opheffingsnorm mag zitten, verlengd van 3 naar 5 jaar. Met name voor scholen in krimpgebieden is deze wijziging belangrijk. Een maal in de 5 jaar worden de stichting en opheffingsnormen van de gemeenten aangepast aan de bevolkingsgroei of daling. In gemeenten met krimp betekent dat, dat â als gevolg van de daling van de leerlingaantallen - de opheffingsnorm ook lager zal uitvallen. Omdat de opheffingstermijn voor individuele scholen op dit moment nog 3 jaar is, kan dat betekenen dat een school moet worden opgeheven die minder leerlingen telt â dan het aantal dat voor de betrokken gemeente als minimum geldt - maar die wel zou kunnen blijven bestaan onder de nieuwe â lagere â norm. Dit wetsvoorstel beoogt de regelgeving over opheffing van basisscholen zodanig aan te passen dat deze weer recht doet aan de demografische ontwikkelingen in Nederland. Door het verlengen van de opheffingstermijn naar 5 jaar wordt de kans dat een basisschool - die qua leerlingenaantal evenredig meedaalt met het leerlingenaantal in het betreffende gebied - geen bekostiging meer ontvangt of moet worden opgeheven, aanzienlijk verkleind. Het geeft schoolbesturen bovendien meer tijd een goede oplossing te vinden voor de school.

Indien u wenst te reageren op de voorstellen kan dat tot 1-1-2012 via onderstaande link. Hier vindt u ook het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

VorigeSchoolkantines moeten gezonder
VolgendeStenden MyConcept: Techniek op een nieuwe manier
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter