Soepelere regels voor scholen in krimpgebieden die willen samenwerken, peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven en een verplichte registratie voor alle schoolleiders in het Schoolleidersregister PO. De PO-Raad zette de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2018 voor u op een rijtje.

Cao-afspraak: Alle schoolleiders in Schoolleidersregister
In de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd staat in het Schoolleidersregister PO. Schoolleiders die nog niet geregistreerd zijn als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO), moeten zo snel mogelijk alsnog registratie aanvragen. Zie voor meer info dit bericht van de PO-Raad.

Richting veranderen kan zonder te voldoen aan stichtingsnorm
Dankzij de wet ‘Toekomstgericht onderwijsaanbod’ hoeft bij het omzetten van een school van openbaar naar bijzonder onderwijs, of andersom, voortaan niet meer per se aan de stichtingsnorm (minimaal 200 leerlingen) te worden voldaan. Dit geldt ook voor het veranderen van de richting van een school en voor het verplaatsen van een school binnen de gemeentegrenzen. De PO-Raad is altijd voorstander geweest van deze wet, om scholen de benodigde flexibiliteit te geven in tijden van krimp. Wat betreft de sectororganisatie komt de wet echter te laat: op veel plekken is de grootste leerlingdaling al achter de rug. Voor meer informatie over de wet 'Toekomstgericht onderwijsaanbod' zie dit bericht op leerlingdaling.nl.

Vormen samenwerkingsschool wordt eenvoudiger
Dankzij een aanpassing in de wet is het niet langer alleen voor een bijzonder bestuur, maar ook voor een openbaar bestuur mogelijk een samenwerkingsschool te vormen. Het zogenoemde continuïteitscriterium (een van beide te fuseren scholen wordt met opheffing bedreigd) wordt verruimd. Scholen komen hierdoor eerder in aanmerking om een samenwerkingsschool te vormen. De PO-Raad is erg blij met deze aanpassing. Een identiteitscommissie op schoolniveau moet erop toezien dat het bestuur de bijzondere identiteit en het openbare karakter waarborgt.

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Alle peuterspeelzalen worden per 1 januari 2018 kinderdagverblijven. Voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal betekent dit dat zij mogelijk recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzalen moeten voortaan aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. De PO-Raad vindt harmonisatie van het stelsel op zichzelf positief, maar vindt dat de nieuwe wet nog onvoldoende een einde maakt aan de versnippering in het voorschoolse stelsel. Wat de PO-Raad betreft zouden álle kinderen vanaf hun geboorte toegang moeten krijgen tot een voorschoolse voorziening voor minimaal 16 uur in de week. Alleen zo kunnen scholen en voorschoolse partners optimaal samenwerken aan een doorgaande lijn en gelijke kansen voor ieder kind.

En verder: 2018, jaar van de gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 bepalen de inwoners van Nederland wie de komende vier jaar aan de slag gaat als lid van de gemeenteraad. De komende periode staat in het teken van verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, de lokale campagne en het gemeentelijk coalitieakkoord. Een uitgelezen kans voor schoolbestuurders om de voor hen relevante onderwerpen bij de lokale politiek (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Denk aan onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid/vve, passend onderwijs, IKC-ontwikkeling, leerlingendaling en nieuwkomersbeleid.

Bron: PO-Raad

VorigeSensoren meten invloed frisse lucht op schoolprestatie
VolgendeSteun in de rug voor basisscholen met werkdruk
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter