Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker beiden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vandaag bekend. Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015 kwam eerder ruim 1,2 miljard euro beschikbaar.

Minister Kamp: “Het daadkrachtig aanpakken van de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen blijft voor het kabinet van het grootste belang. Dat betekent dat duizenden woningen en gebouwen aardbevingsbestendig én duurzamer worden gemaakt. Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio.”

Onlangs maakte minister Kamp nog bekend dat de NAM tot en met het jaar 2021 jaarlijks maximaal 24 miljard kubieke meter aardgas zal winnen. Ook dit is een van de besluiten om de Groningers tegemoet te komen. Hierbij gaf premier Mark Rutte aan dat de pijler veiligheid het belangrijkste focusgebied was tijdens het maken van dit besluit. Alleen tijdens extreme koude periode mag de NAM tijdelijk afwijken van het gestelde productieplafond.

Sterke en toekomstbestendige scholen
Op verzoek van het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnventariseerd hoeveel middelen de komende jaren nodig zijn om schoolgebouwen niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig te maken. Minister Bussemaker: “Het is van het grootste belang dat we gezamenlijk onze schouders onder de toekomst van Groningen zetten en zorgen voor schoolgebouwen waar leerlingen en studenten nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen volgen.”

Scholen in de regio hebben niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning maar kampen ook met de gevolgen van bevolkingskrimp en ontgroening. Uit de inventarisatie van de NCG komt naar voren dat 101 scholen bouwkundig versterkt moeten worden. In samenspraak met schoolbesturen, gemeenten, NAM en de ministeries van EZ en OCW wordt ingezet op het versterken van 41 scholen. Daarnaast worden zestig schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken. Hiervoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen, waar soms één school komt en in andere gevallen meerdere scholen samen gaan onder één nieuw dak.

Staatssecretaris Dekker: “Groningen staat niet voor één maar twee grote uitdagingen. Behalve met de aardbevingsschade heeft de regio ook te kampen met de gevolgen van krimp. Laten we daarom van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen.”

De kosten hiervan zijn 290,5 miljoen euro. Aangezien het scholenprogramma primair is ingegeven door de aardbevingsproblematiek, zal NAM 172,5 miljoen euro in het scholenprogramma investeren. De negen betrokken gemeenten dragen gezamenlijk 44,5 miljoen euro bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met betrekking tot oude gebouwen. Door het Rijk wordt 73,5 miljoen euro geïnvesteerd: 50 miljoen euro door het ministerie van OCW en 23,5 miljoen euro door het ministerie van EZ.

Versterken en verduurzamen Groningen
Bij de Voorjaarsnota maakte het kabinet vorige week bekend 284 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het werkprogramma van de NCG. Dit gebeurt via de begroting van het ministerie van EZ, waarvan 244 miljoen euro wordt gedekt uit de aardgasbaten. Dit bedrag wordt in de periode 2016 tot en met 2024 ingezet voor een combinatie van verduurzaming en versterking van woningen en gebouwen via een gebiedsgerichte aanpak, het bieden van compensatie voor de overlast van de schade, voor het werkbudget van de NCG en voor het verbeteren van de woningmarkt en de economie. Dit is in lijn met de motie Bosman c.s.. De NCG kijkt de komende tijd samen met de regio naar de precieze invulling van de besteding van de gelden voor verduurzaming en versterking.

VorigeGemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten
VolgendeNieuw onderzoek: Voorschoolse educatie helpt kinderen met achterstand
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter