8 februari 2013. Zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen, waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? Om deze vraag te beantwoorden gaat onderzoeks- en adviesbureau Oberon onderzoek doen onder schoolbesturen naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting. De PO-Raad beveelt dit onderzoek graag aan; het ons zal helpen voor de belangen van kwalitatief goede onderwijshuisvesting op te komen.

Van normatief- naar kwaliteitsdenken
De kwaliteit van schoolgebouwen staat in toenemende belangstelling. Jarenlang heeft de PO-Raad aandacht gevraagd voor de kwaliteit van onderhuisvesting van de scholen in het primair onderwijs. Niet alleen tekorten in de bekostiging van het onderhoud en de exploitatie waren een bron van zorgen en ergernis, ook voor de bekostiging van nieuwbouw gold en geldt dit. Vorig jaar heeft de PO-Raad besloten met het veld zelf een kwaliteitsstandaard voor de onderwijshuisvesting te ontwikkelen. Deze kwaliteitsstandaard kan straks als kwaliteitskader houvast geven bij de bouw en verbouw van scholen. De standaard is zo goed als af en zowel VNG als OCW tonen belangstelling voor dit instrument. Ook heeft de PO-Raad mede het initiatief genomen om een onafhankelijk sectoroverstijgend kenniscentrum op te starten (stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang). Het onderzoek dat nu wordt opgestart zou zodoende een sterke basis kunnen vormen voor de permanente en structurele benchmark van de kwaliteit van onderwijsgebouwen, zoals Ruimte-OK die op termijn gaat uitvoeren.

Ondertussen heeft de overheid vragen gesteld bij de rol die gemeenten spelen rond de onderwijshuisvesting. Door middel van onderzoek is vastgesteld dat gemeenten niet al het geld dat bedoeld is voor de scholen ook daadwerkelijk besteden aan huisvesting. In het regeerakkoord is daarom bepaald dat er 256 miljoen uit het gemeentefonds naar de scholen gaat, via de lumpsum. De vraag die men zich naar aanleiding hiervan in Den Haag stelt is : hoe is het feitelijk met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting gesteld?In opdracht van het ministerie van OCW gaat onderzoeks- en aviesbureau Oberon daarom een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de onderwijshuisvesting in het basis- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek moet een actueel en representatief beeld opleveren van de kwaliteit van schoolgebouwen in Nederland.

Onderzoeksvragen en werkwijze
De hoofdvraag van het onderzoek luidt: zijn er landelijk en lokaal voldoende goed toegeruste schoolgebouwen waarin op een eigentijdse manier lesgegeven kan worden? En zo niet, wat is daar dan voor nodig? Het onderzoek richt zich primair op de eisen en wensen van gebruikers, dat wil zeggen schoolleiders, schoolbesturen, docenten en leerlingen. Welke eisen stellen zij aan hun schoolgebouwen? Wat hebben zij nodig om goed onderwijs te kunnen geven en te volgen? Wat blijft er voor hen te wensen over en wat is er nodig om dat te realiseren? Alle schoolbesturen en scholen in het basis- en voortgezet onderwijs worden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Schoolleiders en schoolbestuurders worden gevraagd om een online enquête in te vullen. Via de schoolleiders zullen ook aan leerkrachten, docenten en leerlingen een korte online vragenlijst worden voorgelegd.De PO-Raad steunt dit onderzoek.

De PO-Raad wil dit onderzoek graag bij u aanbevelen omdat het ons zal helpen voor de belangen van kwalitatief goede onderwijshuisvesting op te komen. Binnenkort zult u door Oberon benaderd worden en wij vragen u mee te helpen inzicht te geven in de kwaliteit van onze schoolgebouwen.

VorigeWat kun je zoal met gamification in je onderwijs?
VolgendeNederlands excellente scholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter