De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat een verandering, doordat een onderscheid wordt aangebracht in basisbekostiging en ondersteuningsbekostiging. Dit onderscheid was al doorgevoerd in de zorgbekostiging WSNS in het primair onderwijs, maar gaat nu ook gelden in de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de rechtstreekse basisbekostiging aan de school, maar de ondersteuningsbekostiging gaat in principe in zijn geheel naar het samenwerkingsverband.

In deze notitie wordt eerst de structurele situatie van de bekostiging passend onderwijs geschetst, daarna wordt apart stilgestaan bij de bekostiging van het (voortgezet) speciaal onderwijs gedurende de invoerings- en overgangsperiode. De notitie sluit af met aandachtspunten. Naar verwachting zullen er de komende tijd nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de bekostiging. Indien dat aan de orde is, zal een bijgewerkte versie van deze notitie worden geplaatst.

Door de invoering van passend onderwijs verandert er veel voor de systematiek van de bekostiging, Onder andere doordat het (V)SO samenwerkt met meerdere samenwerkingsverbanden wordt de situatie complexer dan deze was. De PO-Raad heeft daarom samen met het ministerie van OCW en DUO in november 2013 drie bijeenkomsten georganiseerd over dit thema. Hieronder vindt u de presentaties gegeven tijdens deze bijeenkomsten.

Een aantal leerlingen verblijft in een residentiële instelling. Dit betreft enerzijds gesloten instellingen: Justitiële Jeugdinrichting (JJI) en Gesloten Jeugdzorg Instelling (GJI). Anderzijds betreft het open instellingen (jeugdzorg, jeugdpsychiatrie, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg). Het overgrote deel van deze leerlingen volgt onderwijs bij het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Per categorie verschilt de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband (financieel en voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)). Gezien de complexiteit van deze materie is een notitie 'Bekostiging van residentiële leerlingen' gemaakt. In deze notitie wordt uitleg gegeven over de diverse categorieën residentiële leerlingen en de consequenties daarvan voor het samenwerkingsverband. Klik op de button hieronder voor de notitie.


Bekostiging (V)SO en de invoering van passend onderwijs

De structuur van de bekostiging in het PO en VO ondergaat een verandering. In deze notitie worden de wijzigingen voor het (V)SO uitgelegd. Zowel de structurele bekostiging wordt geschetst, als de bekostiging gedurende de invoerings- en overgangsperiode.


Instrument meerjarenbegroting (V)SO onder passend onderwijs

De komst van passend onderwijs brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor de bekostiging van het (V)SO voor de cluster 3 en 4 scholen. Met dit instrument kunt u deze wijzigingen in een meerjarenbegroting verwerken. U treft hier het instrument en een toelichting op de mogelijkheden die het biedt.


Update instrument meerjarenbegroting SWV Passend onderwijs 2014

De bijgaande module helpt u bij het maken van de begroting van het nieuwe samenwerkingsverband in oprichting, de meerjarenraming en kan tevens gebruikt worden als simulatietool. Dit instrument is vervangen door een update (juni 2013). Het samenwerkingsverband kan het ‘oude’ ingevulde instrument door de PO-Raad laten updaten, dat scheelt werk. Mail daartoe het ‘oude’ ingevulde instrument naar ondersteuningpassendonderwijs@poraad.nl.


Presentatie themabijeenkomst Financiën

Bijgaande presentatie, gehouden in november 2012, gaat in op de uitgangspunten bekostigingssystematiek Passend onderwijs (SWV en (V)SO), alsmede op het invoeringstraject (verevening en overgangsregelingen) en de verantwoording van de ondersteuningsmiddelen.


Bekostiging samenwerkingsverband Passend onderwijs

De nieuwe bekostiging van het passend onderwijs gaat in per 1 augustus 2014 en betreft dan de bekostiging van het samenwerkingsverband en het (V)SO. Daarbij is er sprake van meerjarige invoerings- en overgangsregelingen.
De omvang van de wetgeving plus de complexe materie maakt de wijziging in de bekostiging behoorlijk ingewikkeld. Deze handreiking beoogt de implicaties voor de bekostiging zo gedetailleerd mogelijk te schetsen.


Vereenvoudigde wijze van bekostiging SBO onder Passend onderwijs

In de bijgaande handreiking wordt ingegaan op de vereenvoudigde wijze van bekostiging van het SBO onder het Passend onderwijs, onder andere in relatie tot het gebruik van zogenaamde Kamers binnen het Passend onderwijs.

VorigeDe macht van de toets (video)
VolgendeVoorleessoftware nadelig voor leerlingen met dyslexie
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter