Kies niet voor een verplichte, diagnostische tussentijdse toets in het vo, behoud de Maatschappelijke Stage en zorg voor een divers opleidingaanbod in het MBO. Deze en andere oproepen doet de Besturenraad aan de Vaste Kamercommissie OCW in de aanloop naar de behandeling van de onderwijsbegroting, in aanvulling op de gezamenlijke brief van de sector primair onderwijs.

Hier volgt een samenvatting van de sectorspecifieke en sectoroverstijgende oproepen die door de Besturenraad gedaan zijn aan leden van de Kamercommissie OCW.

Stop met de overmatige focus op het gaan behoren tot de internationale top 5 en de ranglijstencultuur die daarmee gepaard gaat.
Nadat prestatiebekostiging is ingevoerd in het Hoger Onderwijs, wil het kabinet dit beleid verder voortzetten in andere sectoren. De Besturenraad is tegen deze ontwikkeling waarbij ‘basisbekostiging’ aan aanvullende kwantitatieve normen wordt gekoppeld die door de overheid worden vastgesteld.
Het regeerakkoord spreekt van “niet toegeven aan de reflex om op elk incident te reageren met nieuwe regelgeving”. Daarom de oproep om zeer terughoudend te zijn met nieuwe voorschriften en protocollen en waar mogelijk regels te schrappen.
Zie af van de verplichte invoering van een diagnostische tussentijdse toets. Deze nieuwe toets en het Inspectietoezicht erop vergroten het risico op eenzijdige aandacht voor wat de toets meet. Namens 13 organisaties die schoolbesturen, schoolleiders, docenten en ouders vertegenwoordigen stuurden wij hier op 29 augustus een brief over.
Een overheid die de Maatschappelijke Stage verplicht maakt, geld ter beschikking stelt en korte tijd later de verplichting weer intrekt en het geld wegbezuinigt is onbetrouwbaar. Dit geven schoolleiders massaal aan in een enquête die de Besturenraad momenteel houdt onder zijn vo-leden. Het ingezette beleid dat positieve effecten heeft en waar scholen actief mee aan de slag zijn gegaan, dient niet op deze manier teruggedraaid te worden. Wij roepen daarom op om de financiering van de maatschappelijke stage en de daarbij afgesproken verplichting in stand te houden.
MBO-instellingen moeten in het kader van macrodoelmatigheid een generieke korting opvangen door efficiënter om te gaan met het onderwijsproces. De Besturenraad pleit voor het behoud van een voldoende divers opleidingenaanbod in het MBO, ook wat betreft denominatie.

VorigeTaalachterstand al bij kinderen van 18 maanden merkbaar
VolgendeInspectie ziet geen problemen met iPadscholen
Reacties (0)

Er zijn bij dit artikel nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter